Warszawa, 14.12.2018

   

   

  Informacja dla Klientów Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dotycząca Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich
  (ADR – Alternative Dispute Resolution)

   

  Informujemy Państwa, że w dniu 10.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r.
  poz.1823, z późniejszymi zmianami). Wprowadziła ona możliwość nowego i dodatkowego sposobu rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Niniejszym, wypełniając wymogi informacyjne, jak również obowiązki określone w w/w Ustawie, a także działając z należytą starannością zawodową, Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że:

  1) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, nr tel. 22 8261830, 22 8264209, nr faks 22 8262195, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2155) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w rozumieniu ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

  2) nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu pkt.1) powyżej

  3) Informujemy również, że w przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej www.fly.pl lub innych środków elektronicznych, Klienci od 10.01.2017 r. mogą występować do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tj. Inspekcji Handlowej) ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu pozasądowym za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej, jako tzw. jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy wyrazili wolę pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U. EU nr L 165/1).

  4) nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu pkt.3) powyżej

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania
  telefonicznie pod numerem telefonu 22 255 06 06 w godzinach pracy, lub korespondencyjnie na adres: Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.