Regulamin konkursu „Marokańska przygoda

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Marokańska przygoda” (dalej „Konkurs”).

2. Podmiotem organizującym Konkurs „Marokańska przygoda” jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000277164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,- złotych, posługująca się numerem NIP: 7010057382, zwana dalej „FLY.PL”.

3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs prowadzony będzie w terminie 08.06-30.06.2015.

II. Warunki Konkursu

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”, która w czasie trwania Konkursu prześle do FLY.PL tekst opisujący dlaczego właśnie ona chciałaby wyjechać do Maroko zawierający inspiracje tym krajem, zwany dalej „Tekstem Konkursowym”.

2. Aby Tekst Konkursowy został przyjęty do udziału w Konkursie musi spełnić poniższe wymagania:

a) zawierać informację dotyczące dlaczego dany Uczestnik Konkursu chce pojechać do Maroko,

b) zawierać informację co danego Uczestnika Konkursu inspiruje w Maroko,

3. Przy ocenie Tekstów Konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność, pomysłowość, poprawna polszczyzna oraz wiedza o Maroko przekazana w tekście.

4. Tekst Konkursowy nie może naruszać przepisów prawa, a także praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać w Konkursie wyłączenie Teksty niepublikowane wcześniej, w szczególności niepublikowane w Internecie. Nadto, prezentowane w Tekstach Konkursowym treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

III. Zgłoszenie do Konkursu

1. Termin przyjmowania zgłoszeń : 08.06 – 30.06.2015.

2. Uczestnik konkursu przekaże do FLY.PL Tekst Konkursowy za pomocą dostępnego na stronie www.fly.pl/konkurs-maroko formularza do przesyłania tekstów.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszenia do Konkursu (dalej „Formularz”) dostępnego w serwisie www.fly.pl na dedykowanej Konkursowi stronie pod bezpośrednim adresem: www.fly.pl/konkurs-maroko.

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie uważane jest za akceptację warunków niniejszego regulaminu.

5. Z chwilą przekazania przez Uczestnika Konkursu Tekstu Konkursowego, Organizator nabywa bez wynagrodzenia i bez ograniczeń terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do nadesłanego Tekstu Konkursowego, w tym również prawa zależne. Organizator jest uprawniony do dokonywania opracowań i zmian w Tekście Konkursowym, w szczególności poprzez korzystania z Tekstu Konkursowego bez jakichkolwiek ograniczeń, z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Tekstu Konkursowego (utworu) – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Tesktu Konkursowego (utworu), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Tekst Konkursowy (utwór) utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Tekstu Konkursowego (utworu) w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Tekstu Konkursowego (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
IV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zebranych w związku z Konkursem jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o.o. z siedzibą W Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000277164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,- złotych, posługująca się numerem NIP: 7010057382.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.

3. Osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FLY.PL w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców Konkursu oraz przekazania informacji o rozstrzygnięciu Konkursu oraz przekazania nagród zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

4. Osoby, które podały swoje dane mają prawo wglądu do tych danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Fly.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa

5. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe

1. Nagrody w Konkursie:
I nagroda – wycieczka lotnicza do Maroko dla dwóch osób dorosłych na 7dni składająca się z: przelotów w dwie strony, transferów, ubezpieczenia, zakwaterowania w hotelu, opieki rezydenta. – Uczestnik Konkursu uprawniony jest do realizacji I nagrody w terminie, który zostanie podany po zakończeniu Konkursu.
II nagroda – bon o wartości 500,- zł na wycieczkę z FLY.PL,
III nagroda – bon o wartości 250,- zł na wycieczkę z FLY.PL,
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrodę – bon o wartości 100,- zł na wycieczkę z FLY.PL,

2. Nagroda w konkursie jest imienna i nie może zostać przekazana do wykorzystania innej osobie.

3. Do kwalifikacji oraz oceny zgłoszonych do udziału w Konkursie Tekstów zostanie powołane Jury w 5-osobowym składzie, składające się z pracowników FLY.PL oraz Marokańskiego Urzędu Turystyki.

4. Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu Tesktów Konkursowych, w każdym czasie trwania Konkursu, niespełniających wymagań określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.07.2015.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie www.fly.pl na dedykowanej konkursowi stronie internetowej pod bezpośrednim adresem: WWW.fly.pl/konkurs-maroko

7. Laureaci od I do X nagrody zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub e-mailowo w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

8. Po zakończeniu konkursu wybrane Teksty Konkursowe będą prezentowane w serwisie www.fly.pl.
9. Teksty Konkursowe zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu.

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, w oparciu o postanowienia Regulaminu. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może zgłaszać FLY.PL drogą pocztową na adres: Fly.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.

12. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego.