REGULAMIN  PROMOCJI Lato 2016 z FLY.PL 

I. Zakres regulaminu.
Niniejszy regulamin Promocji Lato 2106  z FLY.PL, dalej zwany Regulaminem, określa zasady przyznawania i realizacji nagród, wybranych przez Klientów w ramach Promocji Lato 2016 First Minute zFLY.PL, dalej zwanej Promocją.

II. Organizator Promocji.
Podmiotem organizującym Promocję jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Nowogrodzkiej 42, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000277164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,- złotych, posługująca się numerem NIP 701-00-57-382, zwana dalej „FLY”.

III. Warunki Promocji
1. W ramach Promocji Klient dokonując rezerwacji wycieczki lotniczej w ofercie First Minute Lato 2016 z terminem wylotu od 20.04.206 do 30.09.2016, w cenie minimum 2000 zł za osobę dorosłą, za pośrednictwem FLY.PL (online, telefonicznie, email) uzyskuje możliwość nieodpłatnego otrzymania jednego z określonych w Promocji świadczeń, zwanych dalej Prezentami.

W ramach Promocji Klient ma możliwość wyboru jednego z 3 Prezentów:
a) Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji 100% Zwrotu Allianz GRATIS
b) Parking przy lotnisku do 8 dni GRATIS.
b) Dodatkowe 3000 pkt PAYBACK do rezerwacji GRATIS
2. Każdy prezent może być wybrany tylko jeden raz do jednej rezerwacji, niezależnie od ilości zgłoszonych na rezerwacji osób (uczestników wyjazdu).
2.1.  Dla Klientów, którzy wybrali jako prezent Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji 100 % Zwrotu Allianz Gratis i spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, FLY w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przekaże Certyfikat Ubezpieczenia Allianz oraz Warunki Ubezpieczenia.
2.2. Dla klientów, którzy wybrali jako Prezent Parking przy lotnisku do 8 dni GRATIS i spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, FLY w ramach Promocji zobowiązuje się przekazać Kod Rabatowy („Kod”) gwarantujący, w zależności od długości pobytu:
a) 7 lub 8 dni – bezpłatne miejsce postojowe
b) 14 lub 15 dni – miejsce postojowe w promocyjnej cenie 39 zł
W przypadku dłuższego pobytu naliczana będzie opłata w wysokości 7 zł za każdą kolejną dobę.
2.3. Kod Rabatowy zostanie wysłany na podany przez Klienta adres mailowy w ciągu 48 godzin po sfinalizowaniu rezerwacji.
2.4. Rezerwacji, zmiany, anulacji miejsca postojowego na parkingu biorącym udział w Promocji Klient dokonuje samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej http://parkingi.fly.pl/.
2.5. Podczas dokonywania rezerwacji usługi parkingowej Klient wprowadza Kod na stronie formularza rezerwacyjnego. Po użyciu Kodu (kliknięciu „Przelicz”) kwota do zapłaty za usługę parkingową zostanie odpowiednio pomniejszona.
2.6. Pomniejszoną kwotę do zapłaty za usługę Klient jest zobowiązany zapłacić przed przybyciem na parking, na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji parkingu lub przy użyciu systemu płatności on-line.
2.7. Na rezerwację usługi parkingowej Klient ma czas do 30.09.2016 roku. Po upływie tego czasu otrzymany Kod traci ważność.
2.8. Nie ma możliwości dokonania płatności na parkingu za miejsce postojowe objęte Promocją.
2.9. Po dokonaniu rezerwacji usługi parkingowej i zaksięgowaniu płatności, lub gdy kwota do zapłaty wynosi 0 zł, Klient otrzyma na podany adres mailowy Voucher Parkingowy („Voucher”).
3.0. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Klient nie może dokonać płatności kartą kredytową, a jego wyjazd odbywa się w terminie krótszym, niż 2 dni robocze od dnia założenia rezerwacji, istnieje ryzyko niezaksięgowania płatności zwykłym przelewem przez bank. W takiej sytuacji wydrukowane potwierdzenie przelewu należy okazać na parkingu zamiast Vouchera Parkingowego.
3.1. Wydrukowany Voucher należy okazać obsłudze parkingu przed wjazdem na teren parkingu.
3.2. W Promocji biorą udział parkingi w następujących miastach:
a) Warszawa – START Parking Eko
b) Poznań – START Parking Eko Ławica
c) Bydgoszcz – Parking Malko
d) Łódź – Parking Lublinek 24
e) Gdańsk – START Parking Maxi
f) Rzeszów – Parking Auto Park
g) Katowice – START Parking AMDM (lub P2 Katowice Airport)
h) Wrocław – START Parking Maro
i) Kraków – START Parking Eko Balice
4. Dla klientów, którzy wybrali jako Prezent Dodatkowe 5000 pkt PAYBACK do rezerwacji GRATIS, dodatkowe punkty PAYBACK zostaną naliczone na konto Uczestnika programu tylko jeden raz, niezależnie od ilości zgłoszonych na rezerwacji osób, do 7 dni po zrealizowaniu wyjazdu.
5. Wyboru prezentu można dokonać w następujący sposób:
a) na stronie www.fly.pl poprzez zaznaczenie wybranego prezentu w odpowiednim miejscu w trakcie procesu rezerwacyjnego;
b)przekazanie ustne informacji o wybranym prezencie podczas rezerwacji telefonicznej;
b) przekazanie pisemne informacji o wybranym prezencie podczas rezerwacji mailowej;
d) Zgłoszenie wyboru prezentu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres Email rezerwacje@fly.pl;
6. Promocja Fly’owych Prezentów Moc nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez FLY.PL.pl, kuponami zniżkowymi, bonami rabatowymi.
7. Promocja Fly’owych Prezentów Moc nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi przyznawania dodatkowych punktów PAYBACK, a w szczególności: realizacją e-kuponów PAYBACK, extra punktami z pakietów powitalnych PAYBACK i wykorzystaniem bonów zniżkowych zakupionych w ramach nagród programu PAYBACK.
8. Czas trwania Promocji: promocja ważna jest w terminie 01.03.2016 do 31.03.2016 lub do czasu wyczerpania miejsc objętych promocją. FLY zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym terminie.
9. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

IV. Reklamacje.
Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizacją Promocji należy zgłaszać do FLY, na adres Email: rezerwacje@fly.pl.

V. Dane osobowe
1. Uczestnik Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu/przekazanych przy zakupie usługi turystycznej i wyborze Prezentu, w informatycznej bazie danych fly.pl, której administratorem jest FLY, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby marketingowe FLY.
2. Uczestnik Promocji, wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych zawartych w Zamówieniu, podmiotom, które współpracują z FLY przy realizacji Zamówienia

VI. Informacje dodatkowe.
1. Regulamin dostępny jest na stronie http://fly.pl/regulamin-promocji-flyowych-prezentow-moc/
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez FLY w każdym czasie.
3.Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Klienta na warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie.