Polityka Prywatności i Plików Cookies
  (dalej: „Polityka”)

  Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa w szczególności cele i zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez FLY, z których korzysta Użytkownik.

  § 1 Definicje.

  1. Administrator i/lub FLY – spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000756308, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP: 701-089-12-05, posiadająca REGON: 381746170, w imieniu której działa jej komplementariusz, spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000748401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-085-70-71 i REGON: 381284456, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), świadcząca Usługi Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik;
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkowników, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu;
  3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: www.fly.pl, za pośrednictwem, którego FLY świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej www.fly.pl i za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Centrum Rezerwacji FLY oraz w Punkcie Obsługi Klienta, znajdującym się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 42;
  4. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej przez FLY bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  5. Urządzenie – oznacza każde urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
  6. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną i/lub Usługi – usługi świadczone przez FLY za pośrednictwem Serwisu;
  7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu lub usług FLY, będąca stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której stosuje się postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu internetowego www.fly.pl znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://fly.pl/regulamin-serwisu/ ,Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FLY znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://fly.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/, a także Politykę Ochrony Danych Osobowych, której postanowienia dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/.

  § 2 Postanowienia Polityki.
  I. FLY Świadczy Usługi Drogą Elektroniczną, w sposób opisany w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FLY znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://fly.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkowników za pomocą plików Cookies.
  II. Pliki Cookies to ustrukturyzowane dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu.
  III. FLY korzysta zarówno z Cookies Własnych, którymi są Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze Świadczeniem Usług Droga Elektroniczną przez FLY za pośrednictwem Serwisu, jak i z Cookies Zewnętrznych, to jest Cookies zamieszczanych za pośrednictwem Serwisu przez partnerów Administratora.
  IV. FLY przestrzega prawa do ochrony prywatności i dokłada należytej staranności by zapewnić wszystkim osobom dokonującym rezerwacji, logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane Cookies będą właściwie chronione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi, natomiast od decyzji Użytkownika zależy czy i kiedy dokona on zgłoszenia rezerwacji, rejestracji lub logowania się w Serwisie w celu skorzystania z Usług.
  V. FLY zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi FLY Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik – przykładowo komputer, tablet, smartfon; przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, przykładowo adres IP, z którego można m.in. zidentyfikować z jakiego miejsca nastąpiło połączenie).
  VI. Zbierane w sposób opisany w § 2 informacje są wykorzystywane przez FLY m.in. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscowości, z której następuje połączenie z serwerem FLY).
  VII. Serwis objęty jest protokołem bezpieczeństwa SSL, zatem podczas wypełnienia formularza rezerwacyjnego, kontaktowego, bądź zgłoszeniowego, jak również dokonywania płatności i zapisywania się na subskrybcję Newsletter transmisja danych Użytkownika Serwisu jest zabezpieczona w sposób zapewniający maksymalną ochronę transmisji danych w sieci Internet.
  VIII. Na podstawie zebranych plików Cookies, dane o Użytkownikach są profilowane na potrzeby marketingowe, zarówno w ramach narzędzi własnych FLY, jak i podmiotów trzecich, którym FLY przekazuje zebrane w ramach plików Cookies dane, na co Użytkownik wyraża zgodę wchodząc na stronę internetową Serwisu.
  IX. Stosowane przez FLY Cookies są bezpieczne dla Urządzeń, z których korzysta Użytkownik. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania i/lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies co do zasady zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz określone przez FLY wartość i parametry.
  X. Użytkownik może we własnym zakresie, samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Dokonanie zmian przez Użytkownika odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki internetowej i/lub za pomocą konfiguracji usługi na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Indywidualne ustawienia preferencji Użytkownika w zakresie stosowania plików Cookies, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.
  XI. FLY wykorzystuje w Serwisie pliki Cookies sesyjne oraz trwałe.
  (i) Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Użytkownika. Mechanizm stosowanych Cookies sesyjnych FLY nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  (ii) Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia przez Użytkownika nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  XII. Każdy Użytkownik Serwisu może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które w sposób bezwzględny wymagają użycia plików Cookies w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.
  XIII. FLY korzysta z Cookies własnych w następujących celach:
  (i) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu oraz sprawnego działania wszystkich procesów i aplikacji;
  (ii) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i dokonywania Rezerwacji, takich jak pokazywanie wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji, pokazywania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera, poprawnego działania wielokrokowej ścieżki rezerwacyjnej, poprawnego działania programów partnerskich i afiliacyjnych, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony Serwisu, zapamiętywania ostatnio wyświetlonego modułu z informacją utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji, cofania Użytkownika na stronę oferty jeśli opuszcza proces dokonywania rezerwacji, cofania się pomiędzy poszczególnymi krokami rezerwacji i formularzy;
  (iii) konfiguracji Serwisu w celu dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, identyfikacji rodzaju Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, na przykład ze względu na wersje językową, zapamiętywania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu przekazywania Użytkownikowi rekomendacji i podpowiedzi, zwiększenia wydajności usług, takich jak np. prędkość działania strony internetowej FLY, wyświetlania treści z użyciem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie lub na Urządzeniu Użytkownika;
  (iv) analiz i badań, tworzenia anonimowych statystyk i zestawień, w celu poznania i optymalizacji procesów, w jakich Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron Serwisu, świadczenia usług reklamowych, dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych lepiej pasujących do zainteresowań i preferencji Użytkowników, pokazywania ankiet i badań opinii, gromadzenia statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta lub badanie.
  XIV. FLY korzysta z Cookies zewnętrznych w następujących celach:
  (i) pokazywania Użytkownikowi treści multimedialnych na stronach Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów nienależących do FLY, takich jak np. Funkcjonalność Google Earth oraz Google Maps (administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), wyszukiwarka biletów lotniczych (administrator Cookies: Blue Sky Travel Sp. z o .o. z siedzibą w Poznaniu), www.google.com, microsoft.com: skrypty JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft (administrator Cookies: Microsoft z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Facebook (administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), System rezerwacyjny MerlinX (administrator Cookies: ESS SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu), PushAd (administrator Cookies: PushAd Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie);
  (ii) zbierania anonimowych danych statycznych za pośrednictwem programów analitycznych, takich jak m.in.: Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Google Ads(administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Google DoubleCliks (administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych);
  (iii) współdziałania Serwisu z serwisami społecznościowymi logowania się do nich, takich jak m.in.: Facebook Connect (administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Stanach Zjednoczonych);
  (iv) pokazywania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika za pomocą reklamy internetowej takiej jak np.: Google Ads, Criteo, GoDealla, Omnicom, Sortado, LiveCall, ConversionLabs, TripAdvisor, Clickonometrics).
  XV. Podstawą przetwarzania Cookies w zakresie niezbędnym do Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FLY, z których korzysta Użytkownik i/lub dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Użytkownika z tych Usług jest w szczególności potrzeba zapewnienia przez FLY najwyższej jakości treści, które są umieszczane za pośrednictwem Serwisu, a które kierowane są do Użytkowników (uzasadniony interes prawny FLY).
  XVI. O wszelkich zmianach w postanowieniach niniejszej Polityki FLY będzie informował poprzez jej aktualizację i umieszczenie nowego brzmienia Polityki za pośrednictwem Serwisu.
  XVII. Integralną częścią niniejszej Polityki jest Polityka Ochrony Danych Osobowych znajdująca się na stronie internetowej pod adresem https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/. FLY informuje, że przetwarzanie Cookies odbywa się zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Danych Osobowych, przy uwzględnieniu zapisów niniejszej Polityki.