Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  przez Fly.pl Sp. z o. o. Sp. k.
  (dalej: „Regulamin”)

  Na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie wprowadza niniejszy Regulamin.

  § 1 Definicje.

  1. Agent Turystyczny – przedsiębiorca turystyczny inny niż Organizator Turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej, uregulowanej przepisami art. 758 i n. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.; dalej: „Kodeks cywilny”) sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy Turystyczne utworzone przez Organizatora Turystyki;
  2. FLY – spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000756308, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP: 701-089-12-05, posiadająca REGON: 381746170, w imieniu której działa jej komplementariusz, spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000748401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-085-70-71 i REGON: 381284456, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
  3. Impreza Turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług Turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy ;
  4. Informacja Handlowa – wszelkie informacje mające na celu promowanie, w sposób bezpośredni, jak i pośredni, Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez FLY za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą Środków Komunikacji Elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez FLY (Informacje Handlowe zamieszczone przez FLY w ramach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu w rozumieniu przepisów art. 66 i n. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku; Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.; dalej: „Kodeks cywilny”);
  5. Organizator Turystyki – przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku O Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361, z późn. zm.);
  6. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: www.fly.pl, za pośrednictwem, którego FLY świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej www.fly.pl i za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Centrum Rezerwacji FLY oraz w Punkcie Obsługi Klienta, znajdującym się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 42;
  7. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  8. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  9. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej przez FLY bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  10. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną i/lub Usługi – usługi świadczone przez FLY za pośrednictwem Serwisu;
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu lub usług FLY, będąca stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  § 2 Postanowienia ogólne.

  1. Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem www.fly.pl i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000756308, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP: 701-089-12-05, posiadająca REGON: 381746170, w imieniu której działa jej komplementariusz, spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000748401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-085-70-71 i REGON: 381284456, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  2. Regulamin określa w szczególności:
  (i) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez FLY za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: www.fly.pl,
  (ii) warunki zawierania i rozwiązywania umów odnoszących się do Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,
  (iii) tryb postępowania reklamacyjnego oraz
  (iv) zasady i warunki techniczne Świadczenia przez FLY Usług Drogą Elektroniczną.
  3. Regulamin udostępniony jest do wglądu przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu na stronie internetowej www.fly.pl, pod adresem https://fly.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/.
  4. Rezerwacja Imprezy Turystycznej i/lub innej usługi turystycznej dokonana przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu następuje na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z serwisu internetowego www.fly.pl, znajdującego się na stronie internetowej www.fly.pl pod adresem https://fly.pl/regulamin-serwisu/ z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Regulamin stanowi integralną część zawieranej wskutek korzystania przez Użytkowników z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów poszczególnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną regulują każdorazowo pozostałe regulaminy umieszczone na stronie internetowej www.fly.pl, a odnoszące się do konkretnej Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną, a także postanowienia tych umów oraz inne dokumenty stanowiące integralne części opisanych umów.
  6. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia. Tym samym, Użytkownik wchodząc na stronę www.fly.pl potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

  § 3 Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

  1. FLY będąc Agentem Turystycznym na podstawie wiążących FLY umów agencyjnych z poszczególnymi Organizatorami Turystyki i/lub innymi usługodawcami sprzedaje i/lub oferuje do sprzedaży Imprezy Turystyczne i/lub inne usługi turystyczne utworzone przez Organizatora Turystyki i/lub innych usługodawców, pośrednicząc w zawieraniu w imieniu i na rzecz Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców umów o udział w imprezie turystycznej i/lub innych umowach o świadczenie pozostałych usług oferowanych przez Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 poniżej.
  2. Niezależnie od brzmienia § 3 ust. 1, w przypadku Imprez Turystycznych i/lub innych usług turystycznych utworzonych i organizowanych przez spółkę pod firmą Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. przedsiębiorcą turystycznym oferującym je do sprzedaży oraz sprzedającym, jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o. o., a zatem to Fly.pl Sp. z o. o. pośredniczy w zawarciu w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. umowy o udział w imprezie turystycznej i/lub innej umowy o świadczenie oferowanych przez spółkę pod firmą Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o. o. usług.
  3. FLY za pośrednictwem Serwisu Świadczy Usługi Drogą Elektroniczną. W ramach Serwisu FLY świadczy następujące Usługi:
  (i) zamieszcza w ramach Serwisu Informacje Handlowe na temat ofert usług turystycznych świadczonych przez Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców, których opisy i zakresy FLY otrzymało od Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców;
  (ii) umożliwia Użytkownikom przeglądanie za pośrednictwem Serwisu zamieszczonych Informacji Handlowych na temat ofert usług turystycznych poszczególnych Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców, a także ich wyszukiwanie za pomocą różnych kryteriów (przykładowo: kraj docelowy, data wyjazdu/powrotu, wyżywienie i inne);
  (iii) umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji i zakup dostępnych w Serwisie ofert usług turystycznych i/lub Imprez Turystycznych poszczególnych Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców;
  (iv) umożliwia Użytkownikom dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu dodatkowej polisy ubezpieczeniowej uwzględniającej ochronę w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków podczas Imprezy Turystycznej i/lub innej usługi turystycznej oraz w zakresie kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej i/lub innej usługi turystycznej;
  (v) umożliwia Użytkownikom dokonanie za pośrednictwem Serwisu rezerwacji oraz zakupu miejsca parkingowego przy lotnisku;
  (vi) zamieszcza w ramach Serwisu informacje na temat krajów docelowych, najważniejszych atrakcji turystycznych w poszczególnych krajach czy też pogody;
  (vii) umożliwia Użytkownikom Serwisu przeglądanie dostępnych bonów podarunkowych i ich zakup;
  (viii) informuje Użytkowników o aktualnie dostępnych promocjach dotyczących świadczonych przez Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców usług turystycznych i/lub oferowanych Imprez Turystycznych.

  § 4 Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu i Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną oraz związane z tym zagrożenia.

  1. Korzystanie z Serwisu wymaga by Użytkownik dysponował urządzeniem elektronicznym z dostępem do sieci Internet, wyposażone w odpowiednią przeglądarkę internetową, w szczególności:
  (i) Microsoft Internet Explorer;
  (ii) Mozilla Fire Fox;
  (iii) Chrome;
  (iv) Opera,
   zapewniającą obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania Adblock Plus i/lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu i w konsekwencji uniemożliwić i/lub utrudnić skorzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
  3. FLY nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z wadliwego urządzenia elektronicznego, za pomocą którego Użytkownik korzysta i/lub zamierza korzystać z Serwisu.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną wiąże się z potencjalnym ryzykiem zainfekowania urządzenia elektronicznego, przy pomocy którego Użytkownik korzysta z Serwisu i/lub z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
  5. FLY dokłada należytej staranności by zabezpieczyć Serwis, w szczególności przed ewentualnymi atakami hackerskimi, zainfekowaniem systemu informatycznego, przy pomocy którego prowadzony jest Serwis.
  6. FLY rekomenduje dla zachowania bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną by urządzenie elektroniczne, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności dodatkowe zabezpieczenia w postaci aktualnych systemów antywirusowych posiadających aktualną definicję wirusów czy też skuteczną zaporę bezpieczeństwa.
  7. FLY nie ponosi odpowiedzialności:
  (i) za ryzyko związane z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności za korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jeżeli ewentualnie powstałe po stronie Użytkowników szkody nie powstaną z wyłącznej winy FLY;
  (ii) za powstałe ewentualnie szkody, jeżeli ich powstanie jest wynikiem działań Użytkownika i/lub osób trzecich, za które FLY nie ponosi odpowiedzialności;
  (iii) za nieprawidłowości i/lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną powstałych wskutek wadliwego funkcjonowania urządzenia elektronicznego, z którego korzysta Użytkownik i/lub wynikających z niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych, o których mowa w niniejszym §;
  (iv) za zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu i w konsekwencji niemożność korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną powstałe w wyniku działania siły wyższej czy też awarii urządzenia elektronicznego, z którego korzysta Użytkownik;
  (v) za czasowe zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie do Serwisu i w konsekwencji niemożność korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną spowodowane dokonywaniem przez FLY modernizacji i/lub ulepszeń Serwisu;
  (vi) za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników i/lub osoby trzecie, ze które FLY nie ponosi odpowiedzialności;
  (vii) za treści zamieszczanych w ramach serwisu a otrzymanych od Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców ofert, w szczególności FLY nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedokładności tych ofert, literówki, braki, niedokładności i inne;
  (viii) za treści zamieszczane na stronach internetowych w ramach innych domen, których FLY nie jest właścicielem, a do których linki umieszczone zostały w Serwisie.

  § 5 Prawa i Obowiązki Użytkowników oraz FLY.

  1. FLY zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, w szczególności nieprzerwanego ich świadczenia.
  2. FLY ma prawo do prowadzenia prac modernizacyjnych i/lub konserwacyjnych Serwisu, dokonywania zmian/ulepszeń/uzupełnień/aktualizacji/i inne Informacji Handlowych zamieszczanych w ramach Serwisu.
  3. FLY nie ma obowiązku informowania Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych i/lub konserwacyjnych, i/lub innych skutkujących czasową niemożnością korzystania z Serwisu i/lub czasowymi utrudnieniami w jego korzystaniu.
  4. FLY zastrzega, że Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie na użytek osobisty z zamieszczonych w ramach Serwisu zdjęć, grafik i innych elementów Informacji Handlowych. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Informacji Handlowych wykraczające poza użytek osobisty bez pisemnej zgody FLY jest niedopuszczalne.
  5. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do:
  (i) nieumieszczania w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  (ii) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów umieszczonych na stronie internetowej www.fly.pl, a odnoszących się do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
  (iii) korzystania z Serwisu oraz Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  (iv) nieposługiwania się podczas korzystania z Serwisu żadnymi wirusami, botami, robakami bądź innymi kodami komputerowymi, plikami i/lub programami, które mogłyby w całości i/lub w części uniemożliwić i/lub utrudnić dostęp do Serwisu;
  (v) powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, w szczególności polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i/lub rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy opisane powyżej czynności byłyby zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i/lub postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub innych regulaminów umieszczonych na stronie internetowej www.fly.pl, a odnoszących się do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

  § 6 Postępowanie reklamacyjne.

  1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w związku z Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną przez FLY.
  2. Reklamacje można składać:
  (i) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: rezerwacje@fly.pl;
  (ii) poprzez wysłanie reklamacji w formie pisemnej na adres FLY: Biuro Obsługi Klienta, ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.
  3. Reklamacje nie mogą dotyczyć:
  (i) okoliczności, za które FLY nie ponosi odpowiedzialności, a które zostały opisane w niniejszym Regulaminie i/lub pozostałych regulaminach umieszczonych na stronie internetowej www.fly.pl, a odnoszących się do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną i/lub Informacji Handlowych;
  (ii) nieprawidłowości/wadliwości/usterek/i inne dotyczących urządzeń elektronicznych, przy pomocy których Użytkownik korzysta z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
  (iii) nieprawidłowości w funkcjonowaniu przeglądarki internetowej, przy pomocy której Użytkownik korzysta z Serwisu i/lub Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną;
  (iv) okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik i/lub osoba trzecia, za którą FLY nie ponosi odpowiedzialności;
  (v) innych okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność FLY, a które zostały opisane w niniejszym Regulaminie i/lub pozostałych regulaminach umieszczonych na stronie internetowej www.fly.pl, a odnoszących się do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną i/lub Informacji Handlowych.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację, w szczególności powinna zawierać imię, nazwisko, adres do doręczeń oraz adres e-mail.
  5. Z treści reklamacji w sposób bezsporny powinno wynikać jaki jest przedmiot i zakres reklamacji oraz uzasadnienie stanowiska Użytkownika wnoszącego reklamację.
  6. FLY zobowiązuje się dołożyć należytej staranności by udzielenie odpowiedzi na wniesioną reklamację nastąpiło w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni, licząc od daty wpływu reklamacji do FLY.
  7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez FLY w sposób, w który została wniesiona reklamacja, chyba że co innego wynika z treści złożonej reklamacji.

  § 7 Ochrona danych osobowych.

  1. Użytkownik ma prawo do anonimowego korzystania z Serwisu. Zastrzega się jednak, że w momencie, gdy Użytkownik zamierza skorzystać z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w szczególności z możliwości rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub innej usługi turystycznej, Użytkownik staje się zobowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do świadczenia przez FLY konkretnej Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną. W momencie, gdy Użytkownik przestaje być anonimowy, jego dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1].
  2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu jest spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000756308, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP: 701-089-12-05, posiadająca REGON: 381746170.
  3. Polityka ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej FLY pod adresem: https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/.
  4. Polityka Prywatności i Cookies znajduje się na stronie internetowej FLY pod adresem: https://fly.pl/polityka-prywatnosci/

  § 8 Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
  2. FLY ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez FLY poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.fly.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie każdorazowo w dniu jego publikacji na powyższej stronie.
  4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Wszelkie Informacje Handlowe oraz dane, materiały, informacje zamieszczone w ramach Serwisu, a także inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu objęte są prawami autorskimi, a Użytkownik może z nich korzystać wyłącznie w zakresie opisanym postanowieniami niniejszego Regulaminu.