Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fly.pl
  (dalej: „Regulamin”)

  § 1 Definicje.

  1. Agent Turystyczny – przedsiębiorca turystyczny inny niż Organizator Turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej, uregulowanej przepisami art. 758 i n. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.; dalej: „Kodeks cywilny”) sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy Turystyczne utworzone przez Organizatora Turystyki;
  2. FLY – spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000756308, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP: 701-089-12-05, posiadająca REGON: 381746170, w imieniu której działa jej komplementariusz, spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000748401, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 701-085-70-71 i REGON: 381284456, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), działająca jako Agent Turystyczny na podstawie Ustawy;
  3. Impreza Turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług Turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy ;
  4. Organizator Turystyki – przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy Turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego Przedsiębiorcy Turystycznego lub razem z innym Przedsiębiorcą Turystycznym, lub też Przedsiębiorca Turystyczny, który przekazuje dane Podróżnego innemu Przedsiębiorcy Turystycznemu zgodnie z Ustawą;
  5. Podróżny – osoba korzystająca z Serwisu i chcąca zawrzeć umowę lub będąca uprawnioną do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy; do Podróżnego korzystającego z Serwisu stosuje się odpowiednio Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://fly.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/ oraz pozostałe dokumenty zamieszczone na stronie internetowej FLY, w szczególności Politykę Prywatności i Plików Cookies znajdującą się na stronie internetowej pod adresem https://fly.pl/polityka-prywatnosci/, a także Politykę Ochrony Danych Osobowych znajdującą się na stronie internetowej pod adresem https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/;
  6. Przedsiębiorca Turystyczny – Organizator Turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, Agent Turystyczny lub dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kc albo prowadzący działalność odpłatną;
  7. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: www.fly.pl, za pośrednictwem, którego FLY świadczy usługi drogą elektroniczną, usługi na odległość poprzez kontakt telefoniczny Podróżnego pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej www.fly.pl i za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Centrum Rezerwacji FLY oraz w Punkcie Obsługi Klienta, znajdującym się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 42;
  8. Umowa o Udział w Imprezie Turystycznej – umowa dotycząca Imprezy Turystycznej jako całości lub, jeżeli Impreza Turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usług turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej;
  9. Umowa – Umowa o Udział w Imprezie Turystycznej oraz każda inna umowa zawierana pomiędzy Podróżnym a Organizatorem Turystyki za pośrednictwem FLY;
  10. Usługa Turystyczna – a) przewóz pasażerów, b) zakwaterowanie w celach innych, niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, d) inne usługi świadczone Podróżnym, które nie stanowią integralnej części usług wskazanych w punktach od a) do c);
  11. Usługodawca – Organizator Turystyki i/lub inny podmiot świadczący Usługi Turystyczne, z którym Podróżny zawiera za pośrednictwem FLY Umowę;
  12. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku O Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361).

  § 2 Postanowienia ogólne.

  1. Regulamin znajduje zastosowanie do świadczonych przez FLY usług w zakresie pośrednictwa w zawieraniu Umów o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innych Umów na rzecz Organizatorów Turystyki i/lub innych Usługodawców, których programy są każdorazowo dostarczane przez Organizatorów Turystyki i/lub innych Usługodawców, a które FLY udostępnia w Serwisie.
  2. Regulamin określa:
  (i) warunki wykonywania przez FLY, na zlecenie Podróżnego, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem Umów o Udział w Imprezie Turystycznej;
  (ii) zasady dokonywania rezerwacji Usługi Turystycznej oraz zmian w zakresie oferowanych Imprez Turystycznych i/lub Usług Turystycznych;
  (iii) zasady dotyczące płatności za Imprezę Turystyczną i/lub Usługę Turystyczną oraz zmian w zakresie cen za poszczególne Imprezy Turystyczne i/lub Usługi Turystyczne;
  (iv) zasady odstąpienia przez Podróżnego i/lub Organizatora Turystyki od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej;
  (v) zasady dokonywania przez Podróżnego i/lub Organizatora Turystyki zmian w rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, w tym zmian w zakresie zgłoszonych uczestników Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej oraz anulowania rezerwacji;
  (vi) zasady przekazania Podróżnemu dokumentów podróży;
  (vii) zasady związane z ubezpieczeniem Podróżnego;
  (viii) zasady odpowiedzialności;
  (ix) zasady postępowania reklamacyjnego;
  (x) ochronę danych osobowych Podróżnych;
  (xi) zasady związane z cesją praw i obowiązków wynikających z Umów o Udział w Imprezie Turystycznej oraz z umów zawieranych pomiędzy Podróżnym a FLY;
  (xii) zasady programu PAYBACK.
  3. Wszelkie pisemne i/lub ustne informacje, w tym w szczególności prezentowane przez FLY materiały, ceny, opisy, broszury i inne nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i n. Kodeksu cywilnego.
  4. FLY nie jest stroną Umowy. Zastrzega się, że Umowy zawierane i realizowane są z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów i Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (zwanych często Warunkami Podróżowania i Płatności i/lub Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, i/lub OWU danego ubezpieczyciela) danego Usługodawcy. FLY pozostaje wyłącznie stroną umowy zlecenia przez Podróżnego pośrednictwa w zawarciu Umowy z konkretnym Usługodawcą, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 poniżej. Tym samym, niniejszy Regulamin dotyczy jedynie świadczenia przez FLY usług pośrednictwa i jego postanowienia nie mają wpływu na warunki, na których odbywa się Impreza Turystyczna i/lub Usługa Turystyczna. Jednocześnie zastrzega się, że Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych poszczególnych Usługodawców udostępniane są Podróżnemu przed rezerwacją Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej i muszą zostać zatwierdzone przez Podróżnego w jego imieniu i/lub w imieniu osób, na rzecz których dokonywana jest rezerwacja. W konsekwencji, zaakceptowane Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych stają się integralną częścią umowy pośrednictwa zawieranej pomiędzy FLY a Podróżnym. W przypadku braku Ogólnych Warunków Uczestnictwa Imprezy Turystycznej poszczególnych Usługodawców (przykładowo – loty liniowe), odpowiednie zastosowanie znajdują warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.
  5. Wszelkie opisy Imprez Turystycznych i/lub innych Usług Turystycznych, jak również zdjęcia (przykładowo hoteli i/lub innych miejsc noclegowych) zamieszczane za pośrednictwem Serwisu są każdorazowo dostarczane wyłącznie przez Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcę i FLY nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności, w szczególności co do prawdziwości, rzetelności czy też kompletności opisów i/lub zdjęć, a odpowiedzialność w tym zakresie ponosi jedynie Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca, którego opis i/lub zdjęcia zostały zamieszczone za pośrednictwem Serwisu.
  6. Niezależnie od powyższych zapisów, w przypadku Imprez Turystycznych i/lub innych Usług Turystycznych utworzonych i organizowanych przez spółkę pod firmą Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o. o. Przedsiębiorcą Turystycznym oferującym je do sprzedaży oraz sprzedającym, jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o. o., a zatem to Fly.pl Sp. z o. o. jest stroną umowy zlecenia przez Podróżnego pośrednictwa w zawarciu Umowy ze spółką pod firmą Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o. o.
  7. Integralną częścią Regulaminu jest Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną, który dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://fly.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/.
  8. Korzystanie przez Podróżnego z Serwisu tożsame jest z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz dołączonych do niego standardowych formularzy informacyjnych, w tym postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, znajdującego się pod adresem https://fly.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/.

  § 3 Dokonywanie rezerwacji.

  1. Podróżny może dokonać rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej dostępnej w ramach Serwisu:
  (i) pisemnie i/lub ustnie w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Nowogrodzka 42 w Warszawie;
  (ii) telefonicznie – pod numerami telefonu znajdującymi się na stronie www.fly.pl w ramach Centrum Rezerwacji Fly;
  (iii) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Centrum Rezerwacji Fly – rezerwacje@fly.pl;
  (iv) za pośrednictwem Serwisu (poprzez stronę internetową www.fly.pl).
  2. Rezerwacja w sposób opisany w § 3 ust. 1 pkt (iv) Regulaminu polega na wyborze przez Podróżnego konkretnej Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej i kolejno kliknięciu przycisku „Rezerwuję” w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej wybranej przez Podróżnego Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej.
  3. W przypadku dokonania rezerwacji w dowolnie wybrany, a opisany w § 3 ust. 1 Regulaminu sposób, na podstawie informacji zawartych w ramach Serwisu, FLY przedmiotową rezerwację uznaje jako złożenie przez Podróżnego wiążącej oferty zawarcia z konkretnym Organizatorem Turystyki i/lub innym Usługodawcą Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy na warunkach określonych w rezerwacji.
  4. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora Turystycznego i/lub Usługodawcę otrzymania od Podróżnego rezerwacji zawierającej w sposób oczywisty istotne postanowienia Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy dochodzi do zawarcia Umowy na warunkach określonych w rezerwacji dokonanej przez Podróżnego oraz w otrzymanym przez Podróżnego potwierdzeniu dokonania rezerwacji.
  5. Warunkiem zawarcia Umowy o Organizację Imprezy Turystycznej i/lub innej Umowy przez Podróżnego jest akceptacja przez Podróżnego dokumentów rezerwacji załączonych podczas procesu rezerwacji w ramach Serwisu i/lub przesłanych Podróżnemu przez FLY i/lub Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcę za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej oraz dokonanie płatności.
  6. Podróżny dokonując rezerwacji za pośrednictwem Serwisu i/lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Centrum Rezerwacji Fly wyraża zgodę na przesyłanie mu przez FLY dokumentów w formie elektronicznej i/lub pisemnej na adres poczty elektronicznej i/lub adres korespondencyjny wskazany przez Podróżnego i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się z treścią przedmiotowych dokumentów.
  7. Podróżny dokonując rezerwacji pozostaje związany Umową o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub inną Umową od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem i/lub listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany przez Podróżnego.
  8. Podróżny ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym, jak i w imieniu innych osób, na rzecz których dokonywana jest rezerwacja Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej. FLY ponosi jedynie odpowiedzialność wobec Podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonywaniu rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej wybranej przez Podróżnego.
  9. Dokonanie przez Podróżnego rezerwacji na rzecz osób trzecich tożsame jest z posiadaniem przez Podróżnego ważnego w tym zakresie upoważnienia do działania w imieniu tych osób. Za ewentualne działanie bez ważnego upoważnienia i/lub z przekroczeniem jego granic wyłączną odpowiedzialność ponosi Podróżny.
  10. Podróżny ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność danych osób trzecich, na rzecz których Podróżny dokonuje rezerwacji i/lub w których imieniu działa, podanych w ramach procesu rezerwacji.
  11. Podróżny, korzystając z usług świadczonych przez FLY, w szczególności dokonując rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej, potwierdza, że zapoznał się ze standardowym formularzem informacyjnym oraz z informacjami w zakresie:
  (i) dotyczącym głównych właściwości Usług Turystycznych (przykładowo: miejsce pobytu, trasa i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżona data początkowa i końcowa oraz liczba noclegów zapewnianych w trakcie Imprezy Turystycznej, liczba i rodzaj posiłków i inne);
  (ii) kwoty i/lub procentowego udziału przedpłaty w cenie Imprezy Turystycznej i terminu jej wniesienia oraz terminu zapłaty całej ceny, a także sposobu dokonania zapłaty oraz wskazania, jeżeli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek powierniczy;
  (iii) ceny Imprezy Turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub informacją na temat rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Podróżny może zostać obciążony;
  (iv) minimalnej liczby osób wymaganych, aby Impreza Turystyczna się odbyła;
  (v) terminu powiadomienia Podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu Imprezy Turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli jej rezerwacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
  (vi) informacji o prawie do rozwiązania przez Podróżnego Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości;
  (vii) ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie Turystycznej;
  (viii) nazwy handlowej i adresu Organizatora Turystyki oraz danych FLY, a także ich numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej;
  (ix) informacji o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez Podróżnego Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.
  12. Podróżny jednocześnie potwierdza, że dokonując rezerwacji zapoznał się z treścią Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej konkretnego Organizatora Turystyki oraz Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i akceptuje ich postanowienia.

  § 4 Płatność.

  1. FLY jest podmiotem uprawnionym do pobrania od Podróżnego, w imieniu Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy, należności za zarezerwowane i w konsekwencji zakupione Imprezy Turystyczne i/lub Usługi Turystyczne.
  2. Należności za zakupione przez Podróżnego Imprezy Turystyczne i/lub Usługi Turystyczne płatne są według Warunków Podróżowania i Płatności wybranego Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy, w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy FLY lub Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy
  3. Niezależnie od brzmienia § 4 ust. 2 powyżej, należności za zakupione przez Podróżnego Usługi Turystyczne w postaci rezerwacji i/lub zakupu miejsca parkingowego przy lotnisku i/lub ubezpieczenia dodatkowego płatne są z góry w całości na rachunek bankowy FLY i/lub innego Usługodawcy.
  4. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy.
  5. Zastrzega się, że terminowe dokonanie płatności gwarantuje kolejno terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez Podróżnego.
  6. Brak dokonania zapłaty za zarezerwowane Imprezy Turystyczne i/lub Usługi Turystyczne, w wyznaczonym Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej i/lub Warunkami Podróżowania i Płatności terminie, upoważnia FLY do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi Warunkami Podróżowania i Płatności i/lub Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej danego Organizatora Turystyki. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Podróżnego.
  7. Jeżeli Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca oświadczy, że nie może przyjąć i potwierdzić dokonanej przez Podróżnego rezerwacji, to kwota wpłaconej w toku rezerwacji zaliczki lub całej wpłaconej w przypadku ofert Last Minute przez Podróżnego kwoty zostaje niezwłocznie zwrócona Podróżnemu.

  § 5 Zakres Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej oraz Cena.

  1. Zakres poszczególnych Imprez Turystycznych i/lub Usług Turystycznych wynika każdorazowo z opisów Organizatorów Turystyki i/lub innych Usługodawców oferowanych w ramach Serwisu przez FLY oraz z odnoszących się do nich danych wynikających z Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy oraz potwierdzeniu rezerwacji otrzymanym przez Podróżnego.
  2. Wszelkie dodatkowe porozumienia pomiędzy Podróżnym a Organizatorem Turystyki i/lub innym Usługodawcą, mające wpływ na zmianę zakresu Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej wymagają jednoznacznego pisemnego potwierdzenia.
  3. Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowie w przypadkach określonych w Ustawie, Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowie, Ogólnych Warunkach Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki i/lub w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej. FLY nie ponosi w związku z dokonaną przez Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcę zmianą warunków Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy odpowiedzialności.
  4. Cena zakupionej Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej obejmuje wszystkie elementy składowe zawarte w opisie Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej wybranego przez Podróżnego Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy, chyba że co innego wynika z opisu Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej podanego przez Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcę.
  8. Cena Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej jest ceną umowną, zatem każdy Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca ma prawo do zmiany przedmiotowej ceny. FLY nie ponosi w związku z dokonaną przez Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcę zmianą ceny za Imprezę Turystyczną i/lub inną Usługę Turystyczną odpowiedzialności.
  9. Zastrzega się, że w przypadku, w którym Podróżny nie skorzystał z poszczególnych elementów Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej wynikających z opisu Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy, dokonanej rezerwacji i/lub warunków Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy ze względu na wcześniejszy powrót i/lub z innych przyczyn leżących po stronie Podróżnego, to Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca nie są zobowiązani do zwrotu ceny za zakupioną Imprezę Turystyczną i/lub Usługę Turystyczną. W związku z tym, FLY rekomenduje by na takie okoliczności Podróżny zawierał odpowiednie ubezpieczenie podróży, w szczególności ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

  § 6 Odstąpienie przez Podróżnego od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, zmiana rezerwacji/anulowanie rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników.

  1. Podróżnemu przysługuje prawo do odstąpienia, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej, od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy na zasadach każdorazowo określonych w Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, i/lub Ogólnych Warunkach Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki, i/lub Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
  2. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowie może odbyć się przy udziale FLY i/lub bezpośrednio przy udziale Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy.
  3. Podróżny chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy obowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Zastrzega się, że oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy składane wobec FLY w formie ustnej lub telefonicznej nie będą uznawane za złożone skutecznie. Oświadczenie Podróżny może złożyć wobec FLY za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając je na adres: rezerwacje@fly.pl lub bezpośrednio wobec Organizatora na adres wskazany w Warunkach Podróżowania i Płatności i/lub Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
  4. Za datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowie uważa się moment otrzymania przedmiotowego oświadczenia przez FLY.
  5. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Podróżnego w zakresie dokonanej przez Podróżnego rezerwacji po zawarciu Umowy o Uczestnictwo w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy lub anulowanie dokonanej rezerwacji możliwe są w sposób i na zasadach opisanych postanowieniami Umowy o Uczestnictwo w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, i/lub Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki, i/lub Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, z uwzględnieniem przepisów Ustawy.
  6. Wprowadzenie przez Podróżnego zmiany w zakresie dokonanej rezerwacji może generować powstanie po stronie Podróżnego dodatkowych kosztów, ponoszonych na zasadach i w wysokości określonej każdorazowo w Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowie, Ogólnych Warunkach Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystki i/lub Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
  7. W przypadku anulowania dokonanej przez Podróżnego rezerwacji, zwrot dokonanej przez Podróżnego zapłaty z tytułu rezerwacji Imprezy Turystycznej dokonywany jest w sposób opisany w Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowie, Ogólnych Warunkach Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystki i/lub Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, z uwzględnieniem przepisów Ustawy.
  8. Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca ma prawo do anulowania dokonanej przez Podróżnego rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowie, Ogólnych Warunkach Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystki i/lub Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, z uwzględnieniem przepisów Ustawy. FLY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu anulowania przez Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcę dokonanej przez Podróżnego rezerwacji.
  9. FLY dla porządku informuje, że w przypadku rezerwacji Imprez Turystycznych i/lub innych Usług Turystycznych (w tym podróży Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które Podróżny obowiązany jest zaakceptować poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.
  10. W przypadku zakupu tylko ubezpieczenia obowiązują szczegółowe warunki ubezpieczeń danego towarzystwa ubezpieczeniowego.
  11. W przypadku rezerwacji i/lub zakupu Usługi Turystycznej w postaci miejsca parkingowego przy lotnisku obowiązują szczegółowe warunki dotyczące rezerwacji i/lub zakupu danego Usługodawcy oferującego opisaną Usługę Turystyczną.

  § 7 Dokumenty związane z rezerwacją Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej.

  1. W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty związane z rezerwacją Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej zostaną przekazane Podróżnemu przez FLY lub Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcę po całkowitym uregulowaniu płatności.
  2. Sposób przekazania Podróżnemu dokumentów określa każdorazowo Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca. Zastrzega się jednak, że przekazanie odbywa się najczęściej w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Podróżnego adres e-mail.
  3. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych dokumenty związane z rezerwacją Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej mogą być zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy na właściwym lotnisku i o takim fakcie Podróżny zostanie poinformowany przez FLY niezwłocznie.
  4. Dokładniejszych informacji odnoszących się do dokumentów związanych z rezerwacją Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej udzieli Podróżnemu, jeżeli zajdzie taka konieczność, doradca podróży FLY po dokonaniu rezerwacji.
  5. Jeżeli po stronie Podróżnego jest wola otrzymania dokumentów związanych z rezerwacją Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej w formie papierowej i przesłania ich na adres korespondencyjny w terminie ekspresowym, koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi Podróżny. FLY zwraca uwagę, że niektóre dokumenty mogą mieć formę niematerialną, tzw. e-dokumenty, e-tickets itp. formę kodu alfanumerycznego, kreskowego, QR kodu, lub inną właściwą dla danego Organizatora Turystyki i/lub innego Usługodawcy, lub linii lotniczej.
  6. W przypadku lotów liniowych Podróżny otrzymuje bilet elektroniczny.

  § 8 Ubezpieczenie.

  1. Organizator Turystyki, w związku z zawarciem Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej, ma obowiązek zawarcia na rzecz Podróżnego umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
  2. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela podana jest każdorazowo w Warunkach Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych danego Organizatora Turystyki.
  3. Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym § zawarte jest w końcowej cenie za zakupioną przez Podróżnego Imprezę Turystyczną i/lub Usługę Turystyczną.
  4. FLY rekomenduje zawarcie dodatkowych ubezpieczeń, w szczególności od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych.

  § 9 Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne i inne ostrzeżenia związane z Imprezą Turystyczną i/lub Usługą Turystyczną.

  1. Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się i/lub osób trzecich, na rzecz których dokonuje rezerwacji, i/lub w imieniu których zawiera Umowę o Udział w Imprezie Turystycznej, jeszcze przed zawarciem Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem:
  https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych, a odnoszących się do ewentualnych zagrożeń panujących w kraju, z którym związana jest Impreza Turystyczna i/lub inna Usługa Turystyczna.
  2. Podróżny zobowiązuje się do bieżącego sprawdzania, w szczególności przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej i/lub Usługi Turystycznej aktualnych komunikatów umieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnoszących się do danego kraju, z którym związana jest Impreza Turystyczna i/lub Usługa Turystyczna, w szczególności w zakresie odnoszącym się do bezpieczeństwa, ewentualnych konfliktów, zagrożeń.
  3. Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się i/lub osób trzecich, na rzecz których dokonuje rezerwacji, i/lub w imieniu których zawiera Umowę o Udział w Imprezie Turystycznej, jeszcze przed zawarciem Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie odnoszącym się do:
  (i) zagrożeń zdrowotnych obowiązujących w kraju, z którym związana jest Impreza Turystyczna i/lub Usługa Turystyczna zakupiona przez Podróżnego – adres strony internetowej:
  https://gis.gov.pl/kategoria/wypoczynek/zdrowie-w-podrozy/bezpieczne-podrozowanie/;
  https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/Zagrozenia-zdrowotne-na-dzien-25.07.2018.pdf
  (ii) zalecanych szczepień w ramach kraju, z którym związana jest wykupiona przez Podróżnego Impreza Turystyczna i/lub Usługa Turystyczna – adres strony internetowej:
  https://gis.gov.pl/kategoria/wypoczynek/zdrowie-w-podrozy/szczepienia-dla-podrozujacych/ oraz
  https://gis.gov.pl/wypoczynek/szczepienia-dla-podrozujacych-podstawowe-informacje/
  4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie pozyskanych przez Podróżnego i/lub pozostałych uczestników Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej informacji, o których mowa w § 9 ust. 3 powyżej, Podróżny i/lub pozostali uczestnicy Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej obowiązani są skonsultować się z lekarzem.
  5. Niezależnie od informacji, z którymi można się zapoznać za pośrednictwem stron internetowych, o których mowa w § 9 ust. 3 powyżej, w celu ewentualnego uniknięcia zachorowania czy też zakażenia podczas trwania Imprezy Turystycznej i/lub korzystania z innej Usługi Turystycznej zaleca się częste mycie rąk, w szczególności przed posiłkami, picie wyłącznie napojów butelkowanych czy też dokładne mycie spożywanych warzyw i owoców.
  6. Wszelkie istotne informacje związane z przekroczeniem granic, jak również informacje na temat obowiązkowych szczepień, bezpieczeństwa, zasad ubezpieczenia, zdrowia (leczenie, zalecenia zdrowotne, inne) czy też przepisów celnych obowiązujących w kraju, z którym związana jest Impreza Turystyczna i/lub inna Usługa Turystyczna, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/, z którymi Podróżny i/lub pozostali uczestnicy Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej obowiązani są się zapoznać przed zawarciem Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy.
  7. Podróżny i inni uczestnicy Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekraczać granice wewnętrzne państw Unii Europejskiej i strefy Schengen na podstawie ważnego paszportu, ale również na podstawie ważnego dowodu osobistego. Osoby małoletnie mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego ważnego paszportu lub własnego ważnego dowodu osobistego – bez względu na wiek małoletniego.
  8. Właściwe służby państw Unii Europejskiej są uprawnione do kontroli dokumentów tożsamości, a ich brak podczas rutynowej kontroli może skutkować – zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym – nałożeniem kary pieniężnej.
  9. Podróżny i inni uczestnicy planujący Imprezę Turystyczną i/lub inną Usługę Turystyczną poza obszarem Unii Europejskiej zobowiązany jest posiadać ważny paszport oraz wizę turystyczną, jeżeli wymaga tego kraj, w ramach którego wykupiona została Impreza Turystyczna i/lub Usługa Turystyczna. To samo dotyczy osób małoletnich, bez względu na ich wiek.
  10. Data ważności dokumentów uprawniających do przekroczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej nie może upływać przed planowanym zakończeniem Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej.
  11. Data ważności dokumentów uprawniających do przekroczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej jest różna w zależności od kraju, do którego Podróżny i/lub pozostali uczestnicy Imprezy Turystycznej zamierzają wyjechać. Tym samym, Podróżny i/lub pozostali uczestnicy Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej, przed Zawarciem Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy zobowiązani są do ustalenia wymogów w zakresie okresu ważności dokumentów uprawniających przekroczenie granic kraju, w tym również ewentualnych wymogów wizowych.
  12. Obywatele krajów innych, niż Polska, posiadający zagraniczny paszport i/lub dowód osobisty, korzystający z usług FLY, zobowiązani są zapoznać się z przepisami wizowymi i paszportami kraju docelowego, w tym obowiązani są ustalić jakie dokumenty uprawniać ich będą do przekroczenia granic kraju docelowego.
  13. Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granic jest paszport i w przypadku niektórych krajów dodatkowo wiza. Natomiast w odniesieniu do krajów należących do Unii Europejskiej, dokumentem uprawniającym do przekroczenia granic jest dowód osobisty oraz paszport, chyba że przepisy kraju docelowego wymagają w zależności od posiadanego obywatelstwa dodatkowych dokumentów uprawniających do przekroczenia granic. Każdorazowo Podróżny i/lub pozostali uczestnicy Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej obowiązani są sprawdzić ewentualną konieczność posiadania, w zależności od obywatelstwa, dodatkowych dokumentów uprawniających do przekroczenia granic kraju docelowego zgodnie z przepisami tego kraju.
  14. Prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka, akt urodzenia dziecka i inne, z wyjątkiem dowodu osobistego i/lub paszportu, nie stanowią dokumentów uprawniających do przekroczenia granic.
  15. Podróżny i/lub pozostali uczestnicy Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej obowiązani są, przed zawarciem Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, sprawdzić ważność posiadanych przez siebie dokumentów uprawniających do przekroczenia granic i zweryfikować czy do kraju, w którym odbywać się będzie Impreza Turystyczna i/lub Usługa Turystyczna nie jest wymagane posiadanie dodatkowo wizy i/lub innych dokumentów wymaganych przepisami kraju docelowego.
  16. Wszystkie niedogodności i/lub nieprawidłowości, które powstaną z powodu niedopełnienia przez Podróżnego i/lub pozostałych uczestników Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej oraz nieprzestrzegania przepisów/wymogów dotyczących podróży do kraju docelowego obciążają wyłącznie Podróżnego i/lub pozostałych uczestników Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej, nawet jeżeli przepisy/wymogi zmieniłyby się po dokonaniu rezerwacji.

  § 10 Odpowiedzialność.

  1. Wszelkie obowiązki wynikające z postanowień Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki i/lub Warunków Podróżowania i Płatności, są obowiązkami pomiędzy Podróżnym a Organizatorem Turystyki i/lub innym Usługodawcą. W związku z tym, odpowiedzialność za realizację przedmiotowych obowiązków ponosi wyłącznie Organizator Turystyki i/lub inny Usługodawca.
  2. Wszelkie dane związane z wybraną przez Podróżnego Imprezą Turystyczną i/lub Usługą Turystyczną FLY posiada wyłącznie od Organizatorów Turystyki i/lub innych usługodawców i nie ma wpływu na ich realizację. Tym samym, przedmiotowe dane nie stanowią w żadnym wypadku jakichkolwiek zapewnień ze strony FLY wobec Podróżnego i/lub pozostałych uczestników Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej.
  3. FLY nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Podróżnych i/lub pozostałych uczestników Imprezy Turystycznej za należyte wykonanie obowiązków wynikających z zawartej przez Podróżnego z Organizatorem Turystyki i/lub innym Usługodawcą Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy.
  4. FLY nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach dostarczonych przez Organizatorów Turystyki i/lub innych Usługodawców.
  5. FLY ponosi wobec Podróżnego odpowiedzialność wyłącznie z tytułu realizacji usługi pośrednictwa w zakresie zawarcia Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej i/lub innej Umowy, zatem ponosi odpowiedzialność jedynie za swoje błędy dokonane w toku rezerwacji, chyba, że odpowiedzialność za błąd ponosi Podróżny lub błąd powstał wskutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

  § 11 Reklamacje.

  1. Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją Imprezy Turystycznej bezpośrednio do FLY.
  2. FLY niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi, o których mowa w ust. 1, od Podróżnego do Organizatora Turystyki.
  3. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do FLY w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Organizatora Turystyki.
  4. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej.
  5. Reklamacja może zostać złożona w wymaganej formie, o której mowa w § 11 ust. 4 powyżej:
  (i) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@fly.pl i/lub
  (ii) za pośrednictwem listu poleconego wysłanego bezpośrednio na adres siedziby FLY, to jest: FLY Sp. z o. o. Sp. k., ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.
  6. Reklamacja powinna zawierać dane Podróżnego pozwalające na jego identyfikację, w szczególności powinna zawierać imię, nazwisko, adres do doręczeń oraz adres e-mail, a także numer rezerwacji Imprezy Turystycznej i/lub innej Usługi Turystycznej.
  7. Z treści reklamacji w sposób bezsporny powinno wynikać jaki jest przedmiot i zakres reklamacji oraz uzasadnienie stanowiska Podróżnego wnoszącego reklamację.

  § 12 Informacja dotycząca Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (ADR – Alternative Dispute Resolution)

  1. FLY informuje, że w dniu 10.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz.1823, z późniejszymi zmianami; dalej: „Ustawa”). Wprowadziła ona możliwość nowego i dodatkowego sposobu rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Niniejszym, wypełniając wymogi informacyjne, jak również obowiązki określone w w/w Ustawie, a także działając z należytą starannością zawodową, FLY informuje, że:
  (i) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, nr tel. 22 8261830, 22 8264209, nr faks 22 8262195, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2155) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w rozumieniu ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
  (ii) nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu pkt. (i) powyżej;
  (iii) w przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu i/lub innych środków elektronicznych, Podróżni od 10.01.2017 r. mogą występować do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tj. Inspekcji Handlowej) ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu pozasądowym za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej, jako tzw. jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy wyrazili wolę pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U. EU nr L 165/1);
  (iv) nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu pkt. (iii) powyżej.

  2. FLY jest do dyspozycji Podróżnych i chętnie odpowie na wszystkie pytania
  telefonicznie pod numerem telefonu (22) 255 06 06 w godzinach pracy i/lub korespondencyjnie na adres: Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.
  § 13 Cesja.

  1. FLY nie wyraża zgody na przeniesienie przez Podróżnego praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Podróżnym a FLY na osoby trzecie, w tym również na małżonków i innych krewnych.
  2. Ewentualna cesja praw i obowiązków przysługujących Podróżnemu od Organizatora Turystyki z tytułu zawarcia Umowy o Udział w Imprezie Turystycznej jest możliwa w przypadkach opisanych w art. 43 Ustawy.

  § 14 Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Podróżnego na etapie poszukiwania i kolejno rezerwowania Imprezy Turystycznej jest spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000756308, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP: 701-089-12-05, posiadająca REGON: 381746170.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1].
  3. Polityka ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej FLY pod adresem: https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/.
  4. Polityka Prywatności i Plików Cookies znajduje się na stronie internetowej FLY pod adresem https://fly.pl/polityka-prywatnosci/

  § 15 Program PAYBACK.

  1. Program PAYBACK to program bonusowy, pozwalający Podróżnym korzystającym z Serwisu na zbieranie punktów bonusowych w trakcie dokonywania zakupu produktów w ramach Serwisu. Program ma charakter multipartnerski, co oznacza, że zebrane przez Podróżnego punkty mogą być realizowane u wielu różnych partnerów programu, których aktualną listę można znaleźć na stronie payback.pl. FLY jest oficjalnym partnerem programu PAYBACK i umożliwia Podróżnym zbieranie punktów PAYBACK. Właścicielem programu PAYBACK jest Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
  2. Za każde 2 zł wydane w ramach Serwisu, Podróżny otrzymuje 1 punkt PAYBACK. Punkty standardowe przyznawane są po dokonaniu rezerwacji przez Podróżnego. Punkty PAYBACK zostają doliczone do konta uczestnika Programu do 14 dni po dokonaniu rezerwacji w Serwisie. W chwili dokonania rezerwacji punkty są punktami zamrożonymi, co oznacza, że zostały już Podróżnemu naliczone, ale stają się aktywne do wykorzystania (np. do wymiany na nagrody) w jeden tydzień po dacie powrotu Podróżnego z Imprezy Turystycznej będącej przedmiotem rezerwacji w Serwisie.
  3. Bezwzględnym warunkiem otrzymania punktów PAYBACK jest podanie numeru Karty PAYBACK przed lub podczas procesu rezerwacji, niezależnie od tego czy rezerwacja jest dokonywana na stronach internetowych Serwisu, za pomocą Centrum Rezerwacji Telefonicznej czy w Punkcie Obsługi Klienta FLY. Niepodanie przez Podróżnego numeru karty PAYBACK w trakcie procesu rezerwacji skutkuje brakiem naliczenia punktów dla Podróżnego. FLY wyklucza możliwość naliczenia punktów PAYBACK wstecznie, to jest po dokonaniu rezerwacji.
  4. Świadczenie usług, które należą do programu PAYBACK nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Podróżnym, a FLY. Za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel programu PAYBACK. FLY nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez właściciela programu PAYBACK. Informacje dotyczące punktów PAYBACK, w których pośredniczy firma FLY, opierają się wyłączne na danych przekazanych FLY przez właściciela programu PAYBACK. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia FLY w stosunku do Podróżnych korzystających z Serwisu.
  5. FLY zastrzega sobie możliwość wyłączenia naliczenia punktów Payback za zakup rezerwacji biorącej udział w innej promocji organizowanej przez FLY lub rezerwacji realizowanej przy udziale bonu, kuponu wydanego przez FLY. Wyłączenie, o którym mowa powyżej stanowi zapis regulaminu danej promocji czy też regulaminu wykorzystania bonu, kuponu FLY akceptowanych przez Podróżnego w momencie zakupu rezerwacji. Skorzystanie przez Podróżnego z programu PAYBACK wyklucza możliwość skorzystania z innej promocji, organizowanej przez FLY, promocje nie łączą się ze sobą.

  § 16 Właściwość miejscowa sądu.

  1. Umowa zawarta przez Podróżnego z FLY podlega prawu polskiemu.
  2. Wszelkie spory pomiędzy Podróżnym a FLY wynikające z zawartej umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

  § 17 Postanowienia końcowe, prawa autorskie.

  1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują FLY. Podróżni korzystający z Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
  3. FLY ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez FLY poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.fly.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie każdorazowo w dniu jego publikacji na powyższej stronie.
  5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Standardowy formularz informacyjny w przypadku Umów o Udział w Imprezie Turystycznej, jeżeli jest możliwe użycie hiperłącza

  Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

  W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY będzie/będą ponosiło(-ły) pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

  Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY posiada(-ją) zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY stało(-y) się niewypłacalne.

  Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 [do udostępnienia w postaci hiperłącza].

  Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
  Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
  – Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
  – Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
  – Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
  – Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
  – Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
  – Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
  – W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
  – Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
  – Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
  – Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
  – Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji. – W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.

  Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego.

  Standardowy formularz informacyjny w przypadku Umów o Udział w Imprezie Turystycznej, jeżeli nie jest możliwe użycie hiperłącza

  Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

  W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY będzie/będą ponosiło(-ły) pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

  Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY posiada(-ją) zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY stało(-y) się niewypłacalne.

  Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
  – Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
  – Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
  – Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
  – Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
  – Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
  – Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
  – W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
  – Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
  – Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
  – Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
  – Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
  – W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.