Regulamin i Polityka Prywatności Serwisu

  Właścicielem strony internetowej https://fly.pl/ jest spółka pod firmą Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisaną pod numerem KRS 0000756308 w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT dysponującym numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010891205, w imieniu której działa jej komplementariusz – spółka pod firmą Fly  z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzka 42, wpisaną pod numerem KRS 0000748401, (dalej zwana „Fly”), która działa jako podmiot współpracujący z Agentami Turystycznymi oraz Organizatorami Turystyki  oraz innymi przedsiębiorcami, których usługi mogą zostać nabyte przy wykorzystaniu niniejszego serwisu. W przypadku imprez turystycznych, usług turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, utworzonych i organizowanych przez Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. przedsiębiorcą turystycznym oferującym je do sprzedaży oraz sprzedającym je, jest Fly.pl Sp. z o.o.

  Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Fly, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z serwisu fly.pl (dalej: „Serwis”).

  Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  i. Agent Turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (tj. usług przewodnickich, usług hotelarskich oraz wszystkich innych usług świadczonych turystom lub odwiedzającym) na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju,

  ii. Klient – użytkownika Serwisu, osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z ww. usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową,

  iii. Organizator Turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną, tj. co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

  Fly zwraca uwagę wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że Fly nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem serwisu, bowiem zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Fly nadto zwraca uwagę wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów i Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach Turystycznych lub OWU danego ubezpieczyciela) danego usługodawcy. Przy udziale Fly dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym Organizatorem Turystyki. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez Fly usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy Fly Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale Fly W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

  W gestii Klientów rezerwujących a następnie nabywających usługi za pośrednictwem Fly pozostaje dopełnienie wymaganych warunków paszportowych i wizowych w krajach, które tego wymagają. Fly służy pomocą oraz informacją dotyczącą warunków wizowych, nie odpowiada jednak oraz nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz. Fly nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji podawanych przez usługodawców i nie odpowiada przed uczestnikiem/podróżnym za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez jego potencjalnego partnera umowy jaką zamierza zawrzeć Klient. Fly nie ponosi ponadto odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach online dostarczonych przez usługodawców.

  1. Dokonanie rezerwacji

  1.1. Udzielone Fly zlecenie mające doprowadzić do dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.fly.pl następuje przez stronę internetową www.fly.pl, prowadzoną przez Fly lub przez stronę internetową Partnera Fly Klient składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie w Punkcie Obsługi Klienta, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.fly.pl, klikając przycisk „Rezerwuję” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Klienta rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi, wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.fly.pl, Fly rezerwację taką uznaje jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Turystyki umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora Turystyki otrzymania od Klienta rezerwacji zawierającej w sposób oczywisty istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w rezerwacji Klienta oraz w potwierdzeniu.

  1.2. Dokonanie rezerwacji może nastąpić również telefonicznie oraz e-mailowo w Centrum Rezerwacji Fly, pod numerami telefonicznymi wskazanymi na stronie www.fly.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta, znajdującym się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42.

  1.3. Warunkiem zawarcia umowy przez Klienta jest potwierdzenie przez Klienta akceptacji dokumentów przesłanych przez Fly oraz dokonanie płatności za wybraną usługę. Klient dokonujący rezerwacji jest związany umową od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.fly.pl może nastąpić mailem, faksem lub pocztą.

  1.4. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników. Fly odpowiedzialny jest wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.fly.pl.

  1.5. Fly nie ponosi w stosunku do uczestnika/podróżnego odpowiedzialności za należyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, usługą przewozu, wynajmu samochodu lub inną usługą dostępną na stronie internetowej www.fly.pl bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który zawarł umowę z Klientem, np. w przypadku wycieczek lotniczych Organizator Turystyki -touroperator, a w przypadku biletów lotniczych dana linia lotnicza.

  1.6. Ceny, opisy, materiały oraz inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  2. Płatność

  2.1. Współpracujący z Fly agent turystyczny, system bankowy lub system płatniczy jest podmiotem uprawnionym do pobrania od Klienta, w imieniu Organizatora Turystyki, należności za zakupione usługi,

  2.2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego Organizatora Turystyki lub przewoźnika w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy Fly, współpracującego z Fly agenta turystycznego lub u Organizatora Turystyki. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Fly lub współpracującego z Fly agenta turystycznego do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego Organizatora Turystyki. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.

  2.3. Jeżeli Organizator Turystyki oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi.

  3. Usługi

  Każdorazowo oferowany zakres usług wynika z opisu usługi Organizatora Turystyki oraz z odnoszących się do nich danych w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, które zmieniają zakres usług umownych, wymagają jednoznacznego pisemnego potwierdzenia.

  4. Zmiany usług i cen

  Fly informuje, iż z reguły każdy Organizator Turystyki zastrzega sobie możliwość dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki. W takim przypadku Fly oraz współpracujący z Fly agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora Turystyki w ramach umowy.

  5. Odstąpienie przez Klienta od umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

  5.1 Każdy uczestnik podróży o przysługujących mu prawach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i innych uprawnieniach zostanie poinformowany przez sprzedawcę określonej usługi (tj. Organizatora Turystyki lub linię lotniczą). Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie przy udziale Fly. i w konsekwencji tego za pośrednictwem współpracującego z Fly agenta turystycznego. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Fly pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

  5.2 Fly informuje, że jeżeli na życzenia klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to Organizator Turystyki lub dana linia lotnicza pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której uczestniczy Fly, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki lub danej linii lotniczej. Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego lub Organizatora Turystyki. Zwrot kosztów z tytułu nie odbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

  5.3 W przypadku podróży pakietowych (w tym podróży Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego Organizatora Turystyki, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.

  5.4 Fly informuje, że w przypadku lotów liniowych obowiązują zasady danego towarzystwa lotniczego. Fly nadto informuje, że ogólnie obowiązującą jest zasada, zgodnie z którą w przypadku wykupienia najtańszych klas cenowych lub skorzystania z ofert tzw. tanich linii lotniczych zmiana rezerwacji i/lub rezygnacja są niedozwolone. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji pobierane są zgodnie z warunkami IATA oraz zastosowaną taryfą przewoźnika. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać postanowienia taryfowe, które, o ile jest to możliwe, wyświetlane są w potwierdzeniu rezerwacji. Bliższych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu 0801005580 Po wystawieniu biletu lotniczego w przypadku zmiany rezerwacji lub odstąpienia od rezerwacji, o ile nie ustalono nic innego, pobierana jest opłata zgodna z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Klienta obowiązek zapoznania się z warunkami taryfowymi przed wykupieniem biletu lotniczego. Fly informuje, że każdorazowo cena biletu podwyższana jest o opłatę transakcyjną (TF). W przypadku odstąpienia od umowy lub jej zmiany TF nie jest zwracana klientowi przez Fly.

  5.5. W przypadku rezerwacji ofert „tylko hotel” obowiązują uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub uregulowania pośredniczącego Organizatora Turystyki.

  5.6. W przypadku wynajmu samochodów obowiązują szczególne warunki rezerwacji i wynajmu samochodów podawane zawsze przez firmę wynajmującą lub pośrednika.

  5.7. W przypadku rezerwacji i wynajmu mieszkań / domków letniskowych obowiązują tu szczególne warunki handlowe danego oferenta.

  5.8. W przypadku zakupu tylko ubezpieczenia obowiązują szczegółowe warunki ubezpieczeń danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

  5.9. W przypadku lotów specjalnych i charterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego Organizatora Turystyki / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i charterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u Organizatora Turystyki. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Fly nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

  5.10. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).

  6. Usługi, z których nie skorzystano

  Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych przyczyn leżących po stronie podróżującego, to Organizator Turystyki lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Na taką okoliczność polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży, a w szczególności ubezpieczenia od kosztów zmiany lub anulacji rezerwacji.

  7. Dokumenty podróży

  7.1. W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi albo przez agenta turystycznego albo przez Organizatora Turystyki, dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa Organizator Turystyki, przekazanie odbywa się najczęściej w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora Turystyki na właściwym lotnisku. Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom doradca podróży po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi Klient. Fly zwraca uwagę, że niektóre dokumenty mogą mieć formę niematerialną, tzw. e-dokumenty, e-ticks itp. formę kodu alfanumerycznego, kreskowego, QR kodu, lub inną właściwą dla danego Organizatora Turystyki, lub linii lotniczej.

  7.2. W przypadku lotów liniowych Klient otrzymuje bilet elektroniczny.

  8. Ubezpieczenia

  Organizator Turystyki, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta – uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego Organizatora Turystyki. Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. Firma Fly poleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych.

  9. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne

  9.1. Organizator Turystyki zobowiązany jest do poinformowania klientów przed zawarciem umowy o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Każdy uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży. Wszystkie niedogodności, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają podróżnego, nawet wówczas gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji.

  9.2. W ramach ustawowych obowiązków Fly w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Organizatorów Turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdują się w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.

  10. Ograniczenia odpowiedzialności

  10.1. Świadczenie usług, które należą do obowiązków danego Organizatora Turystyki nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem, a Fly. Za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany Organizator Turystyki lub usługodawca. Fly nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których pośredniczy firma Fly, opierają się wyłączne na danych przekazanych Fly przez Organizatorów Turystyki i usługodawców. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Fly w stosunku do uczestnika podróży.

  10.2. Fly ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.

  11. Zakaz cesji

  Fly nie wyraża zgody na przeniesienie przez Klienta praw i obowiązków wynikających z umowy przy udziale Fly i w konsekwencji tego za pośrednictwem współpracującego z Fly agenta turystycznego na osoby trzecie, w tym również na małżonków lub krewnych. Cesja świadczeń Klienta należnych od Organizatora Turystyki jest dopuszczalna, o ile nie ustalono inaczej w Ogólnych warunkach handlowych Organizatora Turystyki.

  12. Ochrona danych

  12.1. Administratorem danych osobowych jest Fly z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 – Polityka ochrony danych osobowych znajduje się pod adresem: https://fly.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/ .

  13. Zasady Polityki Prywatności, w tym przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików Cookies

  13.1. Fly jest Administratorem, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies. Pliki Cookies to ustrukturyzowane dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron Serwisu. Fly korzysta zarówno z CookiesWłasnych(Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu), jak i z Cookies Zewnętrznych(Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu).

  13.2. Fly przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom dokonującym rezerwacji, logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane Cookies będą właściwie chronione . Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi, natomiast od decyzji Klienta zależy czy i kiedy dokona on zgłoszenia Rezerwacji, rejestracji lub logowania się w serwisie.

  13.3. Fly zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi Fly urządzenie z którego korzysta Klient np. komputer, tablet, smartfon, przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. zidentyfikować jakiego miejsca nastąpiło połączenie). Zbierane w ten sposób Informacje są wykorzystywane przez Fly m.in. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscowości, z której następuje połączenie z serwerem Fly). Dane te są udostępniane podmiotom trzecim, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikację Klienta.

  13.4. Podczas wypełnienia formularza rezerwacyjnego, kontaktowego, bądź zgłoszeniowego, jak również dokonywania płatności i zapisywania się na subskrybcję Newsletter transmisja danych Klienta Serwisu jest zabezpieczona protokołem bezpieczeństwa SSL zapewniającym maksymalną ochronę transmisji danych w sieci Internet. Fly nie udostępnia zebranych w ten sposób danych osobom trzecim.

  13.5. Stosowane przez Fly Cookies są bezpieczne dla Urządzeń, z których korzysta Klient. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz określone przez Fly wartość i parametry.

  13.5.1. Klient może we własnym zakresie, samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Klienta. Dokonanie zmian przez Klienta odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi na urządzeniu Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej Klienta bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Indywidualne ustawienia preferencji Klienta w zakresie stosowania plików cookies, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.

  13.6. Fly wykorzystuje w Serwisie plików cookies sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Klienta. Mechanizm stosowanych cookies sesyjnych Fly nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta. Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia przez Klienta nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta. Każdy Klient Serwisu może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które w sposób bezwzględny wymagają użycia plików cookies w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.

  13.7. Fly korzysta z cookies własnych w następujących celach:

  13.7.1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu oraz sprawnego działania wszystkich procesów i aplikacji.

  13.7.2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i dokonywania Rezerwacji, takich jak pokazywanie wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji, pokazywania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera, poprawnego działania wielokrokowej ścieżki rezerwacyjnej, poprawnego działania programów partnerskich i afiliacyjnych, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klientów na strony Serwisu, zapamiętywania ostatnio wyświetlonego modułu z informacją utrzymania sesji Klienta Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Klienta w ramach sesji, cofania Klienta na stronę oferty jeśli opuszcza proces dokonywania rezerwacji, cofania się pomiędzy poszczególnymi krokami Rezerwacji i formularzy,

  13.7.3. Konfiguracji Serwisu w celu dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, identyfikacji rodzaju urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb na przykład ze względu na wersje językową, zapamiętywania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu przekazywania Klientowi rekomendacji i podpowiedzi, zwiększenia wydajności usług takich jak np. prędkość działania strony świadczonych przez Fly, wyświetlania treści z użyciem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie lub na urządzeniu Klienta.

  13.7.4. Analiz i badań, tworzenia anonimowych statystyk i zestawień, w celu poznania i optymalizacji procesów, w jakich Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron Serwisu, świadczenia usług reklamowych,  dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych lepiej pasujących do zainteresowań i preferencji Klientów, pokazywania ankiet i badań opinii, gromadzenia statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Klient, by została mu zaprezentowana ankieta lub badanie.

  13.8. Fly korzysta z cookies zewnętrznych w następujących celach:

  13.8.1. Pokazywania Klientowi treści multimedialnych na stronach Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów nienależących do Fly, takich jak np. Funkcjonalność Google Earth oraz Google Maps (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), wyszukiwarka biletów lotniczych (administrator cookies: Blue Sky Travel Sp. z o .o. z siedzibą w Poznaniu), www.google.com, microsoft.com: skrypty JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft (administrator cookies: Microsoft z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), RTB House (administator cookies: RTB House S.A, ul. Złota 61/101 Warszawa), Optivo ( administrator cookies: optivo GmbH / Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie), Inis (administrator cookies: INIS Sp. z o.o.,z siedzibą w Warszawie), Facebook (administator cookies: Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), System rezerwacyjny MerlinX (administrator cookies: ESS SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu), Userengage (administrator UserEngage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), PushAd (administrator PushAd Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), QuarticOn (administrator QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie).

  13.8.2. Zbierania anonimowych danych statycznych za pośrednictwem programów analitycznych, takich jak m.in.: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Google Adwords(administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

  13.8.3. Współdziałania Serwisu z serwisami społecznościowymi logowania się do nich,  takich jak m.in.: Facebook Connect (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Stanach Zjednoczonych), G+ plus.google.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

  13.8.4. Pokazywania reklam dostosowanych do preferencji Klienta za pomocą reklamy internetowej takiej jak np.:Google Adwords (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

  14. Program PAYBACK

  14.1. Program PAYBACK to program bonusowy, pozwalający Klientom Serwisu na zbieranie punktów bonusowych w trakcie dokonywania zakupu produktów na stronach Serwisu. Program ma charakter multipartnerski, co oznacza, że zebrane przez Klienta punkty mogą być realizowane u wielu różnych partnerów programu, których aktualną listę można znaleźć na stronie payback.pl. Fly.pl jest oficjalnym partnerem programu PAYBACK i umożliwia swoim Klientom zbieranie punktów PAYBACK. Właścicielem programu PAYBACK jest Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

  14.2. Za każde 2 zł wydane na fly.pl Klient otrzymuje 1 punkt PAYBACK. Punkty standardowe przyznawane są po dokonaniu rezerwacji przez klienta, punkty PAYBACK zostają doliczone do konta uczestnika Programu do 14 dni po dokonaniu Rezerwacji w Serwisie. W chwili dokonania Rezerwacji punkty są punktami zamrożonymi, co oznacza, że zostały już Klientowi naliczone, ale staja się aktywne do wykorzystania (np. do wymiany na nagrody) w jeden tydzień po dacie powrotu Klienta z podróży będącej przedmiotem Rezerwacji w Serwisie.

  14.3. Bezwzględnym warunkiem otrzymania punktów PAYBACK jest podanie numeru Karty PAYBACK przed lub podczas procesu rezerwacji niezależnie od tego czy rezerwacja jest dokonywana na stronach internetowych Serwisu, za pomocą Centrum Rezerwacji Telefonicznej czy w Punkcie Obsługi Klienta Fly. Niepodanie przez Klienta numeru karty PAYBACK w trakcie procesu rezerwacji skutkuje brakiem naliczenia punktów dla Klienta. Fly wyklucza możliwość naliczenia punktów PAYBACK wstecznie, po dokonaniu rezerwacji.

  14.4. Klient może wymieniać Punkty PAYBACK na nagrody, kupony lub dokonywać nimi płatności za produkty oferowane w obrębie Serwisu, oznaczone znakiem słowno-graficznym PAYBACK. Za każde 100 punktów PAYBACK Klient otrzyma 1 PLN. Płatności punktami PAYBACK można dokonać w Serwisie oraz za pomocą panelu klienta, znajdującego się pod adresem: www.fly.pl/payback/panel-klienta.

  14.5. Świadczenie usług, które należą do programu PAYBACK nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem, a Fly. Za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel programu PAYBACK. Fly nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez właściciela programu PAYBACK. Informacje dotyczące punktów PAYBACK, w których pośredniczy firma Fly, opierają się wyłączne na danych przekazanych Fly przez właściciela programu PAYBACK. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Fly w stosunku do Klientów Serwisu.

  14.6. Fly zastrzega sobie możliwość wyłączenia naliczenia punktów Payback za zakup rezerwacji biorącej udział w innej promocji organizowanej przez Fly, lub rezerwacji realizowanej przy udziale bonu, kuponu wydanego przez Fly. Wyłączenie, o którym mowa powyżej stanowi zapis regulaminu danej promocji czy też regulaminu wykorzystania bonu, kuponu Fly akceptowanych przez Klienta w momencie zakupu rezerwacji. Skorzystanie przez Klienta z programu PAYBACK wyklucza możliwość skorzystania z innej promocji, organizowanej przez Fly, promocje nie łączą się ze sobą.

  15. Właściwość miejscowa sądu

  15.1. Umowa zawarta przez Klienta z Fly podlega prawu polskiemu.

  15.2. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Fly wynikające z zawartej Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

  16. Postanowienia końcowe, prawa autorskie

  16.1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Fly Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

  16.2. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Fly poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.fly.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie po publikacji  go na powyższej stronie.