REGULAMIN REALIZACJI KUPONÓW FLY.PL dystrybuowanych dla klientów Idea Bank S.A., którzy wzięli udział i spełnili warunki sprzedaży premiowej „HAPPY WAKACJE”.

I. Zakres regulaminu.
Niniejszy regulamin realizacji Kuponów, dalej zwany Regulaminem, określa zasady realizacji Kuponów wycieczkowych (dalej: Kupony).
II. Wystawca Kuponów.
Podmiotem emitującym Kupony jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Nowogrodzkiej 42, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000277164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,- złotych, posługująca się numerem NIP 7010057382, zwana dalej „FLY”.
III. Kupony.
1. Kupony są znakami legitymacyjnym uprawniającymi posiadacza Kuponu do jego wymiany na wybrane usługi turystyczne, dostępne w ofercie FLY, prezentowane na stronie internetowej: www.wczasy.fly.pl
2. Kupony mogą być zrealizowane przy zakupie usług turystycznych, pakietów lotniczych (wycieczki lotnicze) znajdujących się w ofercie FLY, prezentowanych na wskazanej na stronie www.wczasy.fly.pl
3. Każdy Kupon zawiera co najmniej poniższe informacje:
1) nazwa „Kupon wakacyjny” lub „Bon wakacyjny”
2) nominał
3) serię i numer
4) data ważności Kuponu
5) dane wystawcy Kuponu
6) kupon jest w formie kodu alfanumerycznego
4. Kupony nie są imienne i mogą być przekazywane innym osobom.
5. Wartość Kuponu ustalano na kwotę: 200 PLN (dwieście złotych), w emitowanej serii.
6. Kupon może być przekazany w formie kodu alfanumerycznego.
IV. Okres dystrybucji Kuponów.
Kupony dystrybuowane będą przez Idea Bank S.A., zwana dalej „Idea Bank” od dnia 19.02.2018 do dnia 10.06.2018.
V. Zasady dystrybucji Kuponów.
1. Kupony dystrybuowane będą przez spółkę pod firmą: Idea Bank S.A., zwana dalej „Idea Bank” dla Klientów Idea Bank spełniających warunki sprzedaży premiowej Idea Bank.
2. Organizator oświadcza, że Sprzedaż premiowa nie stanowi gry ani zakładu wzajemnego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Organizatorem sprzedaży premiowej jest Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, (01-208) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).
VI. Sposób realizacji Kuponów.
1. Kupony mogą być realizowane przez każdą osobę, która jest posiadaczem Kuponu.
2. Kupony mogą być zrealizowane wyłącznie we FLY.
3. Okres ważności Kuponu ustala się na dzień 31.12.2018. Okres ważności Kuponu oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności za usługę. Termin realizacji usługi turystycznej może być późniejszy niż data ważności Kuponu, ale nie późniejszy niż dzień 31.12.2019. Po upływie daty ważności Kupon nie może być realizowany.
4. Kuponów nie można łączyć i dokonywać zakupu jednej usługi turystycznej z wykorzystaniem kilku Kuponów, również wtedy, jeśli odbiorcami usługi będzie więcej niż jedna osoba.
5. W celu realizacji Kuponów Posiadacz Kuponu kontaktuje się z FLY za pomocą dowolnego kanału kontaktu, wskazanego na stronie internetowej: www.fly.pl/kontakt (infolinia, biuro sprzedaży, e-mail).
6. W momencie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej przez telefon, kupujący usługę Posiadacz Kuponu powinien zaznaczyć, że płatność za nabywaną usługę będzie dokonywana z udziałem Kuponu.
7. Kupony nie kumulują się z innymi promocjami organizowanymi przez FLY. Promocja dotyczy wybranych produktów turystycznych i nie obejmuje niektórych ofert, np. Nowa Itaka Sp. z o.o., Wezyr Holiday, Sun & Fun.
8. Do rezerwacji do których zostały użyte Kupony nie zostaną naliczone punkty PAYBACK.
9. Minimalna wartość usługi turystycznej, której zakup może być dokonywany z użyciem Kuponu to 3000zł za rezerwacje, bez względu na ilość osób w danej rezerwacji.
10. Kupony nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce w przypadku gdy posiadany Kupon, opiewa na kwotę wyższą niż cena za nabywaną usługę turystyczną. Jeśli cena nabycia usługi turystycznej jest wyższa niż wartość Kuponu, kupujący usługę Posiadacz Kuponu dopłaca różnicę kartą kredytową, przelewem, bądź gotówką.
VII. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem Kuponów Posiadacz Kuponu może zgłaszać FLY, na adres: Fly.pl Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.
2. Reklamacje będące następstwem zakupu, przy użyciu Kuponu, określonych usług turystycznych i/lub sposobu ich realizacji, Posiadacz Kuponu winien składać zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizatora imprezy turystycznej, którą zakupił.
VIII. Dane osobowe.
1. Posiadacz Kuponu, przy realizacji Kuponów, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu/przekazanych przy zakupie usługi turystycznej przy użyciu Kuponów, w informatycznej bazie danych fly.pl, której administratorem jest FLY, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby marketingowe FLY.
2. Posiadacz Kuponów, wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych zawartych w Zamówieniu, podmiotom, które współpracują z FLY przy realizacji Zamówienia.
IX. Informacje dodatkowe.
1. Regulamin dostępny jest na stronie http://fly.pl/regulamin-kuponow-wakacyjnych-idea-bank-2018/
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez FLY w każdym czasie.