REGULAMIN  Promocji  „Wakacje 2019 dla Stałych Klientów Fly.pl”

   

  I. Zakres regulaminu.
  Niniejszy regulamin Promocji FLY.PL „Wakacje dla Stałych Klientów Fly.pl”, dalej zwany Regulaminem, określa zasady przyznawania i realizacji nagród, wybranych przez Klientów w ramach Promocji imprez turystycznych na Lato 2019 we FLY.PL, dalej zwanej Promocją.

  II. Organizator Promocji.
  Podmiotem organizującym Promocję jest spółka pod firmą FLY.PL Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Nowogrodzkiej 42, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000277164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,- złotych, posługująca się numerem NIP 701-00-57-382, zwana dalej „FLY”.

  III. Warunki Promocji
  1. W ramach Promocji Klient, który otrzymał w dniu 02.11.2018 newsletter spersonalizowany od Fly.pl, dokonując rezerwacji wycieczki lotniczej z oferty Lato 2019 z terminem wylotu od 20.04.2019  do  30.10.2019, za pośrednictwem FLY.PL (online, telefonicznie, email) uzyskuje możliwość nieodpłatnego otrzymania jednego z określonych w Promocji świadczeń, zwanych dalej Bonusami.

  W ramach Promocji Klient ma możliwość wyboru 1 z 3 Bonusów:
  a) Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji Gratis
  b) Parking przy lotnisku do 8 dni Gratis
  b) Dodatkowe 5.000 pkt PAYBACK do rezerwacji Gratis

  2. Bonus może być wybrany tylko jeden raz do jednej rezerwacji, niezależnie od ilości zgłoszonych na rezerwacji osób (uczestników wyjazdu).

  2.1 Dla klientów, którzy wybrali podczas rezerwacji wycieczki objętej Promocją jako Bonus Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji Gratis, Fly.pl przekaże Polisę ubezpieczeniową HanseMerkur, wystawioną do zakupionej rezerwacji. Zakres polisy obejmuje zwrot kosztów rezygnacji z wykupionej wycieczki w przypadku m.in. nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, znacznej szkody w mieniu, śmierci, utraty i podjęcia pracy.

  2.2. Dla Klientów, którzy wybrali jako Bonus Parking przy lotnisku do 8 dni GRATIS i spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, FLY w ramach Promocji zobowiązuje się przekazać Kod Rabatowy („Kod”) gwarantujący:
  a) 7 lub 8 dni – bezpłatne miejsce postojowe
  b) w przypadku dłuższego pobytu naliczana będzie opłata w wysokości 9 zł za każdą kolejną dobę.
  c) Kod Rabatowy zostanie wysłany na podany przez Klienta adres mailowy w ciągu 7 dni po sfinalizowaniu rezerwacji.
  d) Rezerwacji, zmiany, anulacji miejsca postojowego na parkingu biorącym udział w Promocji Klient dokonuje samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej http://parkingi.fly.pl/.
  e) Podczas dokonywania rezerwacji usługi parkingowej Klient wprowadza Kod na stronie formularza rezerwacyjnego. Po użyciu Kodu (kliknięciu „Przelicz”) kwota do zapłaty za usługę parkingową zostanie odpowiednio pomniejszona.
  f) Pomniejszoną kwotę do zapłaty za usługę Klient jest zobowiązany zapłacić przed przybyciem na parking, na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji parkingu lub przy użyciu systemu płatności on-line.
  g) Na rezerwację usługi parkingowej Klient ma czas do 20.10.2019 roku. Po upływie tego czasu otrzymany Kod traci ważność. Liczba miejsc na Parkingach jest ograniczona. Przy krótkoterminowej rezerwacji może zdarzyć się sytuacja braku dostępności wolnych miejsc. W takim przypadku Klientowi przysługuje możliwość wyboru 1 z 2 pozostałych prezentów.
  h) Nie ma możliwości dokonania płatności na parkingu za miejsce postojowe objęte Promocją.
  i) Po dokonaniu rezerwacji usługi parkingowej i zaksięgowaniu płatności, lub gdy kwota do zapłaty wynosi 0 zł, Klient otrzyma na podany adres mailowy Voucher Parkingowy („Voucher”).
  j) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Klient nie może dokonać płatności kartą kredytową, a jego wyjazd odbywa się w terminie krótszym, niż 2 dni robocze od dnia założenia rezerwacji, istnieje ryzyko niezaksięgowania płatności zwykłym przelewem przez bank. W takiej sytuacji wydrukowane potwierdzenie przelewu należy okazać na parkingu zamiast Vouchera Parkingowego.
  k) Wydrukowany Voucher należy okazać obsłudze parkingu przed wjazdem na teren parkingu.
  l) W Promocji biorą udział parkingi w następujących miastach:
  Warszawa START Parking Eko
  Katowice START Parking Eko
  Poznań START Parking Eko
  Wrocław START Parking
  Gdańsk START Parking Rembiechowo
  Łódź Parking Lublinek 24
  Rzeszów Autopark

  2.3. Dla klientów, którzy wybrali jako Bonus Dodatkowe punkty PAYBACK do rezerwacji GRATIS i spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, FLY  naliczy 5.000 dodatkowych punktów PAYBACK. Dodatkowe punkty PAYBACK zostaną naliczone na konto Uczestnika programu tylko jeden raz, niezależnie od ilości zgłoszonych na rezerwacji osób, do 14 dni po zrealizowaniu wyjazdu.
  3. Wyboru Bonusu można dokonać w następujący sposób:
  a) na stronie www.fly.pl poprzez wpisanie wybranego prezentu w pole „uwagi” w trakcie procesu rezerwacyjnego;
  b) przekazanie ustne informacji o wybranym prezencie podczas rezerwacji telefonicznej;
  b) przekazanie pisemne informacji o wybranym prezencie podczas rezerwacji mailowej;
  d) zgłoszenie wyboru prezentu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres Email rezerwacje@fly.pl;

  4. Promocja „Wakacje 2019 dla Stałych Klientów Fly.pl” nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez FLY.PL.

  5. Promocja „Wakacje 2019 dla Stałych Klientów Fly.pl” nie obowiązuje na rezerwacje, w których realizowane są kupony, bony i vouchery wakacyjne Fly.pl.

  6. Promocja „Wakacje 2019 dla Stałych Klientów Fly.pl” nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi przyznawania dodatkowych punktów PAYBACK, a w szczególności: realizacją e-kuponów PAYBACK, extra punktami z pakietów powitalnych PAYBACK i wykorzystaniem bonów wakacyjnych zakupionych w ramach nagród programu PAYBACK.

  7. Czas trwania Promocji: Promocja ważna jest w terminie 02.11 – 30.11.2018 dla klientów, którzy w czasie trwania promocji skontaktują się z Fly.pl i wyrażą chęć skorzystania z promocji. Rezerwacja wycieczki objętej wybranym w Promocji Bonusem musi nastąpić do 16.12.2018. FLY zastrzega sobie prawo do odwołania i przedłużenia promocji w dowolnym terminie.

  8. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

  IV. Reklamacje.
  Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizacją Promocji należy zgłaszać do FLY, na adres Email: rezerwacje@fly.pl.

  V. Dane osobowe
  1. Uczestnik Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu/przekazanych przy zakupie usługi turystycznej i wyborze Prezentu, w informatycznej bazie danych FLY.PL, której administratorem jest FLY, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby marketingowe FLY.
  2. Uczestnik Promocji, wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych zawartych w Zamówieniu, podmiotom, które współpracują z FLY przy realizacji Zamówienia.

  VI. Informacje dodatkowe.
  1. Regulamin dostępny jest na stronie https://fly.pl/regulamin-promocji-wakacje-2019-dla-stalych-klientow-fly-pl/
  2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez FLY w każdym czasie.
  3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Klienta na warunki Promocji określone w niniejszym regulaminie.