REGULAMIN REALIZACJI BONÓW WYCIECZKOWYCH BPH

I. Zakres regulaminu.
Niniejszy regulamin realizacji Bonów, dalej zwany Regulaminem, określa zasady wydawania i realizacji bonów wycieczkowych (dalej: Bon).
II. Wystawca Bonów.
Podmiotem emitującym Bony jest spółka pod firmą Fly.pl Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Nowogrodzkiej 42,
00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000277164, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.001.000,- złotych, posługująca się numerem NIP 701-00-57-382, zwana dalej „FLY”.
III. Bon.
1. Bon jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym posiadacza Bonu do jego wymiany na wybrane usługi turystyczne, dostępne w ofercie FLY, prezentowane na stronie internetowej: www.wczasy.fly.pl
2. Bon może być zrealizowany przy zakupie następujących rodzajów usług turystycznych znajdujących się w ofercie FLY, prezentowanej na wskazanej na stronie www.wczasy.fly.pl: wycieczki lotnicze (produkty touroperatorów) i wyjazdy z dojazdem własnym (od touroperatorów).
3. Każdy Bon zawiera co najmniej poniższe informacje:
1) nazwa „Bon wycieczkowy”
2) nominał
3) serię i numer
4) logo FLY i logo BPH
5) data ważności Bonu
6) dane wystawcy Bonu
4. Bon nie jest imienny i może być przekazywany innym osobom.
5. Wartość Bonów ustalono na kwotę: 4.000 PLN (cztery tysiące złotych), w emitowanej serii.
IV. Okres dystrybucji Bonów.
Bony dystrybuowane będą w okresie do 31.12.2013r.
V. Zasady dystrybucji Bonów.
1. Bony dystrybuowane będą przez spółkę pod firmą: Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków; (dalej: BPH), zgodnie z postanowieniami ustaleń wiążących FLY z BPH.
2. FLY nie ponosi odpowiedzialności za sposób dystrybucji Bonów przez BPH. Osobom, które nie otrzymały Bonu od BPH, nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do FLY.
3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
VI. Sposób realizacji Bonu.
1. Bon może być realizowany przez każdą osobę, która jest posiadaczem Bonu (Posiadacz Bonu).
2. Bon może być zrealizowany wyłącznie we FLY.
3. Okres ważności Bonu ustala się na 31.12.2013. Data ważności Bonu umieszczona jest na jego awersie. Data ważności Bonu oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności przy pomocy Bonu. Termin realizacji usługi turystycznej może być późniejszy niż data ważności Bonu. Po pływie daty ważności Bonu nie może być realizowany.
4. Bony można łączyć i dokonywać zakupu jednej usługi turystycznej z wykorzystaniem kilku Bonów, również wtedy jeśli odbiorcami usługi będzie więcej niż jedna osoba.
5. Minimalna wartość usługi turystycznej, której zakup może być dokonywany z użyciem Bonu, jest wyznaczona nominałem Bonu, niezależnie od ilości osób, których rezerwacja dotyczy.
6. Bony nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce w przypadku gdy posiadany Bon, opiewa na kwotę wyższą niż cena za nabywaną usługę turystyczną. Jeśli cena nabycia usługi turystycznej jest wyższa niż wartość Bonu, kupujący usługę Posiadacz Bonu dopłaca różnicę kartą kredytową, przelewem, bądź gotówką.
7. W celu realizacji Bonu posiadacz Bonu kontaktuje się z FLY za pomocą dowolnego kanału kontaktu, wskazanego na stronie internetowej: www.fly.pl/kontakt
8. W momencie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej przez telefon, kupujący usługę Posiadacz Bonu powinien zaznaczyć, że płatność za nabywaną usługę będzie dokonywana z udziałem Bonu.
9. Bony nie kumulują się z innymi promocjami organizowanymi przez FLY. Promocja dotyczy wybranych produktów turystycznych i nie obejmuje niektórych ofert, np. Nowa Itaka Sp. z o.o.
VII. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem Bonów Posiadacz Bonu może zgłaszać FLY, na adres: Fly.pl Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa.
2. Reklamacje będące następstwem zakupu, przy użyciu Bonu, określonych usług turystycznych i/lub sposobu ich realizacji, Posiadacz Bonu winien składać zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizatora imprezy turystycznej, którą zakupił.
VIII. Dane osobowe.
1. Posiadacz Bonu, przy realizacji Bonu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu/przekazanych przy zakupie usługi turystycznej przy użyciu Bonu, w informatycznej bazie danych fly.pl, której administratorem jest FLY, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby marketingowe FLY.
2. Posiadacz Bonu, wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych zawartych w Zamówieniu, podmiotom, które współpracują z FLY przy realizacji Zamówienia.
IX. Informacje dodatkowe.
Regulamin dostępny jest na stronie www.fly.pl/regulaminBPH